ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

2017−ᒥ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᐅᖃᓕᒫᔪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑭᕆᔪᓐᓇᕐᒧᓪᓗ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᖅ

ᔫᓂ 22, 2017

ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

2017−ᒥ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᐅᖃᓕᒫᔪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑭᕆᔪᓐᓇᕐᒧᓪᓗ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᖅ

ᓯᕗᓕᐅᖅᑎ ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ ᕿᓂᕐᒪᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ 2017−ᒥ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦᑕ ᐅᖃᓕᒫᔪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑭᕆᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᕐᒥᒃ . ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦᑕ ᐅᖃᓕᒫᔪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑭᕆᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᖅ ᐅᐱᒍᓱᒃᐳᖅ ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑐᓂᒃ, ᑎᓕᐅᕆᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᕈᓯᕐᓂᒃ ᓴᙱᓕᖅᑎᑦᑎᕚᓪᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᓕᒫᔪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑭᕆᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᓯᒪᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ.

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓃᑦ ᒪᒃᐲᖓᓕᖅᑐᑦ 2017−ᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ. ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑦᑎᒋᑦ ᖁᓛᒎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐅᖓᑖᒍᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑎᓕᐅᕆᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒡᓗ ᐊᔪᕈᓐᓃᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓂᑦ – ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒥᒃ, ᐃᓕᓴᐃᔨᒥᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᑲᔪᖅᑎᒥᒃ, ᐃᓐᓇᕐᒥᒃ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒋᔭᕐᓂᒃ. ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᖅ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᓴᓇᙳᐊᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᖅᑖᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕐᓗᓂᓗ ᑐᓂᔭᐅᔪᒧᑦ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎ ᑕᑉᑑᓇᒥᑦ.

ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅᓱᕐᓗᓂ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑦᑎᓐᓇᖅᑐᖅ ᔫᓂ 30, 2017−ᖑᕋᓱᖕᓂᖓᓂ.

###

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ , ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᑦ:

ᕕᓐᑎ ᕼᐊᓗᓇᓐ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓪᓗᐊᑕᖅ
ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6048
whalonen@gov.nu.ca