You are here

ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᖅ

ᑭᓲᖕᒪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓂᖅ?

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᑦ ᒪᒃᐱᖓᓪᓗᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖁᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᖕᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᕐᓗ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᐸᓪᓕᖁᓗᒋᑦ. ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖏᑉᐳᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᖓᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᒧᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᔪᖅ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑕᐅᓗᓂ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᖏᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ:

 • ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᓂᖅ: ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᒐᕕᑦ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔫᒥᖁᓗᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᒃᐱᕆᔭᖏᓐᓂᑦ ᐊᔪᓐᓇᕈᓐᓃᖅᐹᓪᓕᑎᑦᑎᒐᔭᕐᒪᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓐᓇᖁᓗᒍ  ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒦᖔᖓᔪᒥ ᐊᕙᑎᐊᓂ.
 • ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓂᖅ: ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑕᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ ᓇᓕᒧᒌᒃᑎᑦᑎᓲᖑᕗᖅ, ᐃᓚᓐᓄᑦ ᐃᓅᓯᕐᓂᓗ ᓄᓇᓯᓐᓂ.
 • ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᓂᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᓂᖅ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑕᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᒪᓪᓚᒃᑕᕐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᓐᓇᖅᑕᕐᓂ ᐃᓂᑖᕈᓐᓇᖁᓗᑎᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒧᑦ.
 • ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᓂᖅ: ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑕᐅᓂᕆᔭᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕆᔪᒪᔭᕐᓄᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᐸᓪᓕᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐃᑲᔫᑎᔪᓐᓇᖅᑐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᒥᑦ.
 • Hᐃᕗᓕᖅᑎᒃᕼᐊᓄᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᓂᖅ: ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᔩᑦ ᐃᓱᓕᑦᑎᓵᓚᐅᖅᐳᖅ ᕼᐃᕗᓕᖅᑎᒃᓴᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᕗᖅ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᕆᕗᕐᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑑᑎᒐᔭᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓐᓄᑦ.

 

ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᕗᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖅᖢᓂ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᒃᐱᕆᔭᖏᓐᓂᑦ ᓲᕐᓗ:

 • ᐃᓅᖃᑎᒌᑎᐊᕐᓂᖅ, ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ, ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐃᓄᖕᓂᑦ
 • ᑐᙵᓇᕐᓂᖅ, ᒪᑐᐃᖓᓂᖅ, ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᕋᓇᙱᓐᓂᖅ
 • ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᖅ, ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ
 • ᐋᔩᖃᑎᒌᓐᓂᖅ, ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᖅ ᐅᖃᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᔩᖃᑎᒌᓂᒃᑯᑦ
 • ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ/ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᓂᖅ, ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᒃᑯᑦ
 • ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖅ/ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᖕᓂᖅ, ᐃᓅᑐᔾᔨᖏᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᔭᐅᒋᐊᓕᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓗᓂ
 • ᖃᓄᖅᑑᕐᓂᖅ, ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᖅ ᓴᓇᑐᓗᓂ ᐋᖅᑭᒋᐊᓕᖕᒥᑦ ᐋᖅᑭᖅᓯᓇᓱᐊᕐᓗᓂ
 • ᐊᕙᑎᑦᑎᓂᒃ ᑲᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖅ, ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᑲᒪᑦᑎᐊᕐᓂᕐᓗ ᓄᓇᒥ, ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ, ᐊᕙᑎᑦᑎᓂᒡᓗ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓂᖅ
 • ᓅᓯᕐᒧᑦ ᐊᑐᔅᓲᔭᕈᓐᓇᖅᑐᓂ.

 

ᑭᓇ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐸ?

ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑕᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᖅᑎᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑐᖅ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᔨᒥ, ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ, ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᒻᒪᒃᓴᓂᒃᑯᑦ.  ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᐅᕗᖅ, ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᐅᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ (ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑕᐅᔪᖅ) ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᒪᓂᖅᓴᒥᑦ (ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᔨᒥᑦ) ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔪᒪᓪᓗᓂ. ᑐᕌᒐᖃᖅᐳᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᖃᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᕌᒐᖏᓐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᒥᓂ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ, ᖃᐅᔨᒪᔭᖓᒍᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᕐᒥᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᓂ.

ᑭᓇ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐸ?

ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᒪᓂᕐᒥᒍᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᔪᒥᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᑐᕌᒐᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ. ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᐸᒡᓗᓂ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᔪᖅ ᐃᓱᒪᒋᒐᔪᙱᑕᒥᓂ. ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᔪᖅ ᒪᓕᒋᐊᖃᓲᓂ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᔭᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᕌᖓᔪᓪᓗ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᖓ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖏᑦᑐᓂ.

ᖃᓄᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᔨᑦ?

 • ᐱᔾᔪᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᐅᓇᓱᒃᑐᓂ ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᒃᑯᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇᕈᔪᒃ.
 • ᑐᓂᓯᓗᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥᑦ ᑕᑕᑎᖅᓯᒪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᐊᕈᒃᑎᒃᓴᒥᑦ
 • ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᑎᑦ ᒪᓕᒐᓱᕐᓗᒍᓗ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᖕᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐱᕙᒌᔭᖅᑎᒻᒪᕆᖕᒥᒃ
 • ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᖅ
 • ᑎᓴᒪᐃᖅᓱᕐᓗᒍ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᕙᒡᓗᓂ
 • ᒪᑐᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐃᓱᓕᑕᒥᓂ

ᐱᔾᔪᑎᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᓇᓕᒧᒌᖁᓗᒋᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᔨᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᔪᓄᑦ:

 • ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔪᑦ
 • ᖃᓄᐃᑦᑐᒥ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐸᑦ
 • ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᓂ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᒪᓂᒃᑯᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ:

ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔪᑦ ᑎᓴᒪᐃᖅᓱᖅᖢᒍ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᔪᓄᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦ ᑕᖅᑭᖅᓯᐅᑎᐊᓂ ᒫᓂ:  http://www.gov.nu.ca/training-calendar

ᖃᓄᕐᓕ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᐳᖓ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ?

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᒪᓂᒃᑯᑦ ᓇᖕᒥᓂᕐᓗ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᓂᖅ 
ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᓪᓗᑎᑦ, ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᑖᕐᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑎᑦ, ᐃᓱᒪᑦᑎᐊᖅᖢᑎᑦ, ᐱᕙᒌᔭᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᒪᒃᓴᓪᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᕆᕗᑎᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔭᕐᓄᑦ.
ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓪᓗᑎᑦ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᐹᓪᓕᖅᑎᑦᑎᕗᑎᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᐅᔪᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᕚᓪᓕᖅᑎᓪᓗᑎᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᓯᕚᓪᓕᖅᐳᑎᑦ.

ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᑲᔫᑎᐅᕗᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᕚᓪᓕᖅᖢᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᒪᓂᕐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᓯᕗᑎᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂ.

ᑭᓇᒥ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒍᓐᓇᖅᑯᖓ ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᒪᒍᒪ?

training@gov.nu.ca