You are here

ᓅᑎᕆᓂᖅ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃ

 

ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᑐᑦ ᓅᑎᖅᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᑐᐊᖅᐸᑦ. ᓅᑕᐅᔪᓐᓇᖏᑦᑐᖅ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ. ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᐱᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓇᔪᖅᑕᐅᔪᓄᑦ, ᓄᑖᕐᒥᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑖᕆᐊᖃᕋᔭᖅᐳᑎᑦ.

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᓂᑦ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᒃᖢᑎ ᐊᑭᓖᓚᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥᑦ. ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᔭᖏᑦ ᑎᑎᕋᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᒧᑦ ᐱᑲᐅᑎᒋᔭᐅᓗᑎᒡᓗ.

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔭᖏ ᐋᕿᒃᑕᐅᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎ ᓅᑕᐅᓚᖏᓐᓂᖓᓂ. ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑎᐅᔪᒧᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᖃᓄᑎᒋ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᕿᒃᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖓ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ.


ᑎᑎᕋᕆᐊᓖᑦ 1B ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐅᕗᖓ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒍ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ, ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ.


ᓅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᓕᐊᒃᓴᑦ

  • ᓇᔪᖅᑕᐅᔪᒦᖏᑦᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓖᑦ − $500; 5%−ᒥᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᑮᑦᑐᖅᑖᕆᔭᐅᓇᔭᖅᑐᖅ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᐅᔪᖅ ᓂᐅᕕᖅᐸᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᑦ.
  • ᐊᓯᓕᒫᖏᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᐅᔪᑦ − $200; 5%−ᒥᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᑮᑦᑐᖅᑖᕆᔭᐅᓇᔭᖅᑐᖅ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᐅᔪᖅ ᓂᐅᕕᖅᐸᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᑦ.

ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᑦ ᐋᑮᑦᑐᐃᔭᐅᑎᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐅᕗᖓ Nunavut Liquor Licensing Board−ᒧᑦ.

ᑎᑎᖃᒃᑯᕕᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔾᔭᕐᓗᒍ ᑕᑕᑎᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᕆᐊᓖᑦ, ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ(ᐱᑕᖃᖅᐸᑦ) ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᖏᑦ ᐅᕗᖓ Board’s executive secretary−ᒧᑦ.


ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᒃ 1000, ᐃᓂᖓ 330
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 0H0

ᐊᖅᑯᑖᑕ ᑐᕌᕈᑖ
ᐸᕐᓇᐃᕕᒃ, ᓇᑎᖅ 2 (ᖁᓛᓂ)
ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ
ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ #924
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐅᖄᓚᐅᑖ: 876-975-6807
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-5805
nlcb@gov.nu.ca