ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ

ᐅᐱᕐᖔᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᖑᕆᑦ!

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐱᒃᑯᒍᓱᒃᖢᑎᒃ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖏᓐᓇᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐱᕈᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᑦ. ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖕᓂᖅ ᐅᒃᑯᐃᖓᕗᖅ ᐃᓕᖕᓄᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᖑᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᐅᓪᓗᑎᑦ, ᐱᔾᔪᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖁᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᑎᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᐸᓪᓗᐊᖁᓪᓗᑎᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᖁᑎᖏᓐᓄᑦ.

ᑭᓇ ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᖅᐸ?

  • ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦ ᒫᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᒥᑦ
  • ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑏᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᖕᒦᑦᑐᑦ 10 ᖁᓛᓂᒡᓘᓐᓃᑦ

ᖃᓄᕐᓕ ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᕋᒪ?

ᑎᑎᕋᕐᓗᒍ ᐱᓇᔫᑎᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓵ ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒋᑦ ᐅᑯᐊ:

  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑏᑦ
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᓄᑦ ᑎᑎᕋᖕᓂᖕᒧᑦ ᖃᐅᔨᔪᒪᒍᕕᑦ, ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.
  • ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖕᓂᑦ
  • ᓲᕐᓗ, ᐊᖏᖅᑕᐅᓂᖕᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᕕᑦ ᑎᑎᖅᑲᖏᑦ, ᑎᑎᖅᑲᖅ ᑎᑎᕋᖅᐸᓪᓕᐊᓲᓂᑦ
  • ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᒥᑦ ᓄᓇᖃᖕᓂᖕᓂᑦ
  • ᓲᕐᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᖅᓯᐅᑏᑦ, ᐊᖁᑦᑐᓐᓇᐅᑏᑦ
  • ᖃᖓᓗ ᐱᒋᐊᕈᒪᓇᔭᖕᒪᖔᑦ
  • ᑎᑎᖅᑲᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᖏᒃᑲᓗᐊᖕᓂᖕᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒥᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓈᒻᒪᒐᔭᖅᖢᓂᓗ

ᐱᓇᔫᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᑕᑎᕈᑎ

ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒐᒃᓴᓕᕆᔩᑦ - Qikiqtaaluk

ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒐᒃᓴᓕᕆᔩᑦ - Kitikmeot

ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒐᒃᓴᓕᕆᔩᑦ - Kivalliq

ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒐᒃᓴᓕᕆᔩᑦ - Iqaluit

ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᖃᑕᐅᔾᔪᑎᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓇᒃᑎᐅᔾᔨᕕᒃᓴᐅᔪᓄᑦ ᐊᑖᓂ ᑎᑎᕋᕆᑦ ᓇᑭᙶᖅᓯᒪᓃᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ:

ᐃᖃᓗᐃᑦ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓯᐅᕐᓂᖕᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕐᓂᖕᒧᓪᓗ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 975-6222
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 975-6220
ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: 1-888-668-9993
ᐄᒥᐅᖓ: gnhr@gov.nu.ca / CasualsIqaluit@gov.nu.ca

 

ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᓄᓇᓕᖃᕕᖓᓂ
ᓄᓇᓕᖃᕕᖕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨ ᐊᐱᖅᓱᖅᑎ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 934-2025
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 934-2027
ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: 1-800-682-9033
ᐄᒥᐅᖓ: QikiqtaalukSummerStudents@gov.nu.ca

 

ᑭᕙᓪᓕᖅ ᓄᓇᓕᖃᕕᖓ
ᑕᓐᔭ ᑐᖏᓕᒃ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 645-8065
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 645-8097
ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: 1-800-933-3072
ᐄᒥᐅᖓ: TTungilik@GOV.NU.CA

 

ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᓄᓇᓕᖃᕕᖓ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓂ ᐊᐱᖅᓱᖅᑎ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 983-4058
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 983-4061
ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ: 1-866-667-6624
ᐄᒥᐅᖓ:  HRKitikmeot@gov.nu.ca
 

QEC

ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒍ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ ᐊᓯᖏᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᐅᔪᑦ ᐅᕗᖓ:

ᐋᓕᒃᔅ ᑯᒃ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔨ
ᐅᖃᓘᑎᖓ: (867) 979-7593
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 979-0368
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒧᑦ ᐅᖃᓗᒡᕕᒃᓴᖅ: (866) 710-4200
ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᖅ: acook@qec.nu.ca or hr@qec.nu.ca

 ᐱᓇᔫᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ - ᖁᓪᓕᒃᑯᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ

ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒐᒃᓴᓕᕆᔩᑦ  - ᖁᓪᓕᒃᑯᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ