ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Finance

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᐊᒃᑐᐸ 10, 2017
ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕ / ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖏᑦ ᐳᓛᕆᐊᓛᕐᒪᑕ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᓯᑕᒪᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᑦ ᐊᒥᓲᖏᑦᑐᑦ ᓈᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓗᑎᑦ ᐃᒥᐊᓗᒻᒥᑦ...
ᓯᑎᐱᕆ 18, 2017
ᐱᓇᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᓂ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᐅᓗᓂ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᓄᑦ
ᓯᑎᐱᕆ 15, 2017
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓂᒃ ᐃᖅᑲᐃᓯᔪᒪᕗᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᓕᒫᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓕᒫᖏᓪᓗ ᓱᐴᖅᑐᕐᕕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ,
ᓯᑎᐱᕆ 06, 2017
ᒥᓂᔅᑕ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑮᑦ ᐲᑑᓴᓐ ᐅᓪᓗᒥ ᒪᑐᐃᖅᓯᔪᖅ ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᐃᒥᐊᓗᑦᑖᕐᕕᒻᒥ.
ᓯᑎᐱᕆ 01, 2017
ᒪᑐᐃᖅᓯᓂᖃᓛᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᒻᒥ ᐱᖓᑦᓯᕐᒥᑦ, ᓯᑎᐱᕆ 6, 2017, ᓯᕿᕐᖑᔭᖅ ᖁᓛᓄᖅᐸᑦ.
ᐊᒐᓯ 22, 2017
ᒐᕙᒪᖓ ᓄᓇᕗᑦ (GN) ᐃᓕᖕᓂᑦ ᑐᓴᕈᒪᖕᒪᑕ ᖃᓄᖅ ᐃᓱᒪᖃᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᕐᒪᖔᖅᐱᓪᓗ ᒪᓕᒐᖅᑎᒎᖓᓕᖅᑎᑕᐅᓂᒃᓴᖓᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐋᖓᔮᕐᓇᕐᑐᖅ...

ᓄᑖᖑᓛᑦ ᑎᑦᑎᖅᑲᖏᑦ

ᐊᒡᒋᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

ᖁᕐᓗᖅᑐᖅᒥ
ᑖᓐᓇ ᐃᒃᐱᒋᔭᖃᕐᕕᐅᓴᕋᐃᖦᖢᓂ ᐃᓂᒋᔭᐅᓇᔭᖅᐳᖅ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒥᒡᓗ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖁᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᓂᖅ, ᑖᓐᓇ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᓐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕋᔭᖅᐳᖅ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᙶᖅᑎᑕᐅᕗᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄᓕᒫᖅ ᐱᓇᔪᒍᒪᔪᓄᑦ....
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ: 02/02/2018
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐱᓇᔪᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ....
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ: 05/01/2018
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓗᒍ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖃᖅᑐᒻᒪᕆᐅᓇᕐᒪᑦ ᐊᕙᑎᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᑦᑐᒥᒃ ᐱᕋᔭᓐᓂᑯᖃᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᑦᑕᖏᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᓯᒪᑲᒻᒪᒋᐊᖃᙱᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒥᔪᖅ ᑐᓂᓯᓗᓂᓗ ᑎᑎᖅᑲᖏᓐᓂ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ...
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ: 05/01/2018