ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Finance

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᔪᓚᐃ 11, 2018
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐅᓪᓗᒥᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖅᑲᐅᕗᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖏᓐᓂᑦ ᓄᑖᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᓂᑦ.
ᒪᐃ 29, 2018
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒧᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑎᓄᑦ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥ, ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ ᒪᐃ 14, 2018.
ᒪᐃ 28, 2018
ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ, ᓱᓕ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑐᑦ ᐱᓇᔪᖃᑕᐅᒋᐊᒃᓴᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ 2018−ᒥ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᒃ.
ᐄᐳᕈ 06, 2018
ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ: ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓇᔪᖁᔨᕗᑦ ᐃᓕᔅᓯᓐᓂᒃ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ! ᐃᓚᐅᕝᕕᒋᑎᒍᑦ ᓇᓗᔭᔅᓯᓐᓂ ᖃᐅᔨᖃᑕᐅᓗᓯ...
ᒫᑦᓯ 21, 2018
ᐃᒡᓗᓕᒃ ᐃᓄᓕᒫᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᑲᑎᒪᐅᑎᖃᕐᓂᖅ ᓱᐳᖅᑐᕐᓗᒐᐅᑉ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᓯᑎᑕᐅᓂᖓᓂ ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᑕᐅᖕᒪᑦ ᐅᕙᓂᐅᖔᕐᓂᐊᓕᕐᓗᓂ ᒫᑦᓯ 23, ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ 6-9...
ᒫᑦᓯ 19, 2018
ᐃᖃᓗᖕᓂ ᕕᐊᑖᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᐊᐃᓂᑖᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᑦ ᐃᒥᐊᓗᖃᕐᕕᖓ ᒪᑐᓯᒪᓛᖅᑐᑦ ᒫᑦᓯ 30, ᐊᒻᒪ ᐊᐃᕆᓕ 2ᒥᑦ 4ᒧᑦ, 2018,

ᓄᑖᖑᓛᑦ ᑎᑦᑎᖅᑲᖏᑦ

ᐊᒡᒋᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

ᐃᖃᓗᖕᓂ
  ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑐᒦᑦᑐᖅᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ. ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ. ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ (RN), ᐱᓚᑦᑐᐃᕕᒻᒥ; iᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᐱᓚᑦᑐᐃᔨᓂᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᖅᑐᖅ...
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ: 07/08/2018
ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ
  ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᔾᔪᑎᑖᖅᓴᕋᐃᑦᑐᖅ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒥᒡᓗ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᐱᕝᕕᐅᔭᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑐᓂᒃ ᑲᒪᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ 518 ᒪᓕᒃᖢᒍ, ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦᑐᐊᖅ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ...
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ: 03/08/2018
ᐃᖃᓗᖕᓂ
  ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ. ᑐᓴᐅᔭᑎᑦᑎᕙᒡᓗᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᔨᒧᑦ, ᐃᓄᒋᐊᒃᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓄᑦ,...
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ: 10/08/2018