You are here

ᐅᖃᕐᕕᒃᓴᖅ

 

ᓂᖃᐃᓱᖅᑎᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖏᑦ

ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᓂᖃᐃᓱᖅᑐᓕᕆᔨᑦ ᐊᒡᓚᕝᕕᖃᖅᐳᑦ ᐃᑲᔪᓯᔫᒥᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐃᓕᔅᓯᓐᓂ ᐊᐱᖅᑯᑎᖃᑐᐊᕈᔅᓯ ᑭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᑐᐊᕈᔅᓯ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᑦ:

 

ᕿᑎᕐᒥᐅᓂ - 1-800-661-0845

ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ - 1-800-953-8516

ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ - 1-800-567-1514

 

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᖃᕈᔅᓯ ᐱᓇᔪᖕᓂᐊᕐᓗᓯ ᓂᖃᐃᓱᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᓯ ᓂᖃᐃᓱᖅᑐᓕᕆᔨᓯ.

 

ᓂᖃᐃᓱᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᖅᑲᖅᑕᕐᕕᐊ

ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 1000, ᐃᓂᐊ 1260

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, X0A 0H0

ᐅᖄᓚᐅᑦ: (867) 975-5200

ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 975-5690

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔨᑦ

ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔨᑦ ᐊᒡᓚᕝᕕᖃᖅᐳᑦ ᐃᑲᔪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᔅᓯᓐᓂᒃ.

 

ᕿᑎᕐᒥᐅᓂ - 1-800-661-0845

ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ - 1-800-953-8516

ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ - 1-800-567-1514

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔨᑦ ᑐᖅᑲᖅᑕᕐᕕᐊ

ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 1000 ᐃᓂᐊ 1210

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, X0A 0H0

ᐅᖄᓚᐅᑦ: (867) 975-6539

ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 975-5635

 

ᐊᔪᖅᓴᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ

ᐊᔪᖅᓴᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᔅᓯ ᑭᐅᔭᐅᔪᒪᓗᓯᓗ ᐅᖄᓚᔪᓐᓇᖅᐳᓯ ᐅᕗᖓ (867) 979-7410. ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃ ᐳᓛᕈᓐᓇᕐᒥᔭᓯ ᐅᕗᙵᕐᓗᓯ Nunavut Roundtable for Poverty Reduction.

 

ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒡᕕᒃ

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔭᒃᓴᖅ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒡᕕᑦ ᐅᕝᕙᐅᕗᖅ:

ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 1000, ᐃᓂᐊ 1250

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, X0A 0H0

ᐅᖄᓚᐅᑦ: (867) 975-5258

ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 975-6266