You are here

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (DEA) ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᙶᖅᖢᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᔪᒪᓪᓗᑎᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᕆᔨᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᒃ. ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ, ᑖᒃᑯᐊ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᐅᓄᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ.

 • ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ;
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᖓᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᒃᖢᑎᒃ;
 • ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᐸᖃᑦᑕᖅᑐᓪᓗ ᐊᑐᐊᒐᖓᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓪᓗᑎᒃ;
 • ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᖅ (ᐅᖃᐅᔾᔪᖅᑕᐅᓂᖅ) ᐊᑐᐊᒐᖓᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᒃᖢᑎᒃ;
 • ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᓚᐅᑲᖕᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᓂᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᑐᓂᓯᕙᒃᖢᑎᒃ;
 • ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᕆᔨᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᒃᑎᓪᓗᒋᑦ (ᐅᑯᓂᖓᓗ ᐃᓕᓴᐃᔨᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᐃᔨᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᓐᓂᒃ)
 • ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕙᒃᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᓕᓵᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᓪᓗ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔪᓂᑦ.

 

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᐳᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ. ᐅᑯᐊ ᐆᒃᑑᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ:

ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᐃᓂᒃᓴᐃᑦ/ᐅᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ:

 • ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᐃᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᓂᕈᐊᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ;
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᖓᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᒃᖢᑎᒃ;
 • ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᐸᖃᑦᑕᖅᑐᓪᓗ ᐊᑐᐊᒐᖓᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓪᓗᑎᒃ;
 • ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᖅ (ᐅᖃᐅᔾᔪᖅᑕᐅᓂᖅ) ᐊᑐᐊᒐᖓᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᒃᖢᑎᒃ;
 • ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᓚᐅᑲᖕᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᓂᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᑐᓂᓯᕙᒃᖢᑎᒃ;
 • ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᕆᔨᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᒃᑎᓪᓗᒋᑦ (ᐅᑯᓂᖓᓗ ᐃᓕᓴᐃᔨᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᐃᔨᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᓐᓂᒃ); ᐊᒻᒪᓗ
 • ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕙᒃᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᓕᓵᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᓪᓗ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔪᓂᑦ.

 

ᐅᑯᐊ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃᓴᒃᑲᓐᓃᑦ:

ᑭᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐸ?

ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᙳᕋᔭᖅᐱᑦ?

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᓄᓇᔅᓯᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ

ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ/ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᖅ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕈᑎᓂᓪᓗ

ᐃᓕᓐᐊᓂᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ 2019-ᒥ ᐊᓪᓚᕕᒻᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖓᓐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅ