ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᒋᓂᐊᖏᓪᓗᒍ ᐃᓚᒋᔭᐅᕕᐅᕗᖅ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᐱᖁᑎᓕᐅᖅᑎᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓲᖑᓪᓗᓂ. ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖃᖅᐸᒃᑐᑦ ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᕐᒥᒃ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᒥᒃ ᐃᖃᓇᐃᔮᖃᕈᓐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᕐᕐᒥᒃ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ.​