ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

ᓄᑖᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19 ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓂ. ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖓᓂ.

You are here

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᓕᓐᓄᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᕖᑦ - ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᓯᕗᓂᑦᓴᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ

ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᖏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᓯᕗᓂᑦᓴᕐᒧᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑦᓱᑎᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦᓴᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ, ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᓪᓗ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒃ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃ ᐊᓪᓚᕝᕕᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ. 

ᐊᓯᐊᒍᖔᖅ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᓐᓂᑦ ᓇᓂᓯᒍᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐅᑯᓄᖓ:

ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᓯᕗᓂᑦᓴᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓ​
ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ