ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᓕᓐᓄᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᕖᑦ - ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᓯᕗᓂᑦᓴᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ

ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᖏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᓯᕗᓂᑦᓴᕐᒧᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑦᓱᑎᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦᓴᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ, ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᓪᓗ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒃ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃ ᐊᓪᓚᕝᕕᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ. 

ᐊᓯᐊᒍᖔᖅ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᓐᓂᑦ ᓇᓂᓯᒍᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐅᑯᓄᖓ:

ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᓯᕗᓂᑦᓴᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖓ​
ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ