ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᑲᓇᑕᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᑲᓇᑕᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᑐᓂᓯᓂᕐᒥᓪᓗ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᑦ ᒪᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑎᑦᓴᓄᑦ ᓱᓕᕆᓂᐅᔪᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᓪᓗ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ. ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᑲᓇᑕᒥ.

ᑖᒃᑯᐊ ᐱᔪᓐᓇᖅᑕᑎ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓅᖅᓗᑎᑦ.