You are here

ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ

ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ, ᐃᓄᓐᓄᑦ-ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᖅ ᐱᕈᖅᑎᑦᓯᕙᓪᓕᐊᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒻᐸᓂ, ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕋᑦᓴᓂᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ-ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᖏᓐᓂᑦ. ​

ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐅᕙᓂ.