ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

LogoHome

You are here

ᓄᑖᖑᓛᑦ ᑎᑦᑎᖅᑲᖏᑦ

Title Date
2021-22 ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᓯᑎᐱᕆ 02, 2021
ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᒃᓴᑐᖃᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ − ᔪᓚᐃ 2021 ᔪᓚᐃ 16, 2021
ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑏᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑕᖓ 2021 ᔪᓚᐃ 14, 2021
901 - ᐊᑭᓕᕆᐊᓖᑦ, ᓚᐃᓴᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓕᔅᓴᓂᑎᑦᑎᒍᑏᑦ ᔫᓂ 28, 2021
831 - ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑏᑦ ᔫᓂ 28, 2021
830 - ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑏᑦ ᔫᓂ 28, 2021
ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᐅᑎᒃᑯᕕᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐊᕐᕌᒍ ᐃᓱᓕᑎᓪᓗᒍ 31, 2020 ᒪᐃ 19, 2021
ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᐅᑎᒃᑯᕕᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐊᕐᕌᒍ ᐃᓱᓕᑎᓪᓗᒍ 31, 2019 ᕕᕝᕗᐊᓕ 02, 2021
ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᐅᓚᐅᑲᒃᑐᑦ (ᐊᑭᑐᔫᑎᑦ) 2022-23 ᔫᓂ 03, 2021
ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ 2021-24 ᕕᕝᕗᐊᓕ 23, 2021
ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᒃᓴᑦ ᓇᐃᓇᖅᓯᒪᔪᑦ (ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᖕᓄᓪᓗ) ᓈᓴᐅᑕ 1 2021-22 ᔫᓂ 03, 2021
ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᒃᓴᑦ ᓇᐃᓇᖅᓯᒪᔪᑦ (ᐊᑭᑐᔫᑎᑦ) ᓈᓴᐅᑕ 1 2021-22 ᔫᓂ 03, 2021
ᐊᑭᑐᔪᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᑦ 2021-22 ᕕᕝᕗᐊᓕ 23, 2021
ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᑦ 2021-22 ᕕᕝᕗᐊᓕ 23, 2021
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓐᓇᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᒪᓇᓱᐊᕈᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᖏᑦ 2021-22 ᕕᕝᕗᐊᓕ 23, 2021
ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᓂᖏᑦ 2021-22 ᕕᕝᕗᐊᓕ 23, 2021
ᑮᓇᐅᔭᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ 2021-22 ᕕᕝᕗᐊᓕ 23, 2021
ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᕐᑐᒃᓴᑦ 2021-22 ᕕᕝᕗᐊᓕ 23, 2021
ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ 2019-20 ᕕᕝᕗᐊᓕ 19, 2021
ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ 2018-19 ᕕᕝᕗᐊᓕ 19, 2021