ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᐃᖃᓗᖕᓂ

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᑐᖓᕕᖏᑦ 2: ᐊᓪᓗᕐᕕᒃ

Inuktitut

ᑕᒪᑯᓄᖓ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᒐᓛᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐅᕙᓗᓐᓂᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᖏᑦᑎᐊᒻᒪᕆᑦᑐᓄᑦ, ᐱᕈᕝᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᖃᕋᓂᒃ 30 ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖅ ᓯᕘᓪᓕᖅᐹᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᓯᒐᓛᒍᓐᓇᓯᒐᔭᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ. ᐱᒋᐊᖅᕕᒋᓗᒍ ᐃᓕᖓᕕᒋᔭᐃᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑦ ᐱᒐᓇᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᓛᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᔪᓂᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᕋᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓴᓂᓪᓗ ᐱᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᒥᓵᓄᑦ ᖃᓗᓈᑎᑐᖓᔪᓂᒃ. ᐃᓕᓴᐃᔨᖏᑦ ᐊᕿᓱᐃᓯᒪᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᓴᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᐸᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅᑎᓐᓂᑦ, ᐃᓕᑉᐸᓕᐊᒍᑎᓴᖏᓐᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᓯᐅᑎᖏᓐᓂᑦ.

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᑐᖓᕕᖏᑦ 2: ᐊᓪᓗᕐᕕᒃ

ᓴᙵᑦᑎᒋᐊᖃᓐᓂᓪᓗᒍ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕆᔭᐃᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ:

ᖁᑦᑎᓂᖕᐹᒥᒃ ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑐᑦ ᐅᐃᕖᑐᑦ

Inuktitut

ᐅᐃᕖᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓗᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓ. ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᒐᔭᖅᑐᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᖃᑕᐅᒐᔪᒃᑲᔭᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒡᓗ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᖃᐅᑕᒫᖅ. ᐅᐃᕖᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᑦ ᐊᒃᓱᕈᓗᐊᕋᔭᖏᒻᒪᑕ. ᐅᐃᕖᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓕᕋᔭᕐᒪᑕ ᐃᓚᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᐊᓂᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔪᓕᒫᑦ ᒪᓕᒃᑲᔭᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᒃᑐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᓯᒪᔪᒥᒡᓗ ᐅᖃᐅᓯᐊᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐅᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑐᑦ: ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᖅ, ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᓗ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖁᔭᐅᔪᑦ: ᐱᑕᖃᖏᑦᑐᖅ

 

ᐃᓚᐅᔪᒪᓗᓂ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ

http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/eia_application_form_-_inuk_15-16_0.pdf

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓛᖅᑐᖅ ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ ‘ᐅᖅᑲᕆᑦᓴᐅᑎᑦ’

Inuktitut

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᓛᖅᑐᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᑎᐊᖅᑐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ.

ᐅᖅᑲᕆᑦᓴᐅᑎᑦ ᐃᓗᓕᖃᖅᐳᑦ ᑕᐃᒎᓯᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ, ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᓐᓇᕈᓐᓃᖅᑐᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᓱᓕ ᐊᑐᕈᓐᓇᑎᐊᖅᑐᑦ ᓇᓚᐅᑦᑎᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᑎᐅᒻᒪᑕ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐃᓗᓕᖃᐅᒻᒪᕆᑦᑐᑦ, ᓯᓚᑐᓂᖏᓐᓂᓪᓗ.

ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᖅ, ᐃᓅᖃᑎᒌᒍᑎᑦ, ᐱᖏᓐᓇᐃᔭᐅᑎᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑕᐃᒎᓯᖁᑎᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓛᖅᑐᑦ.

ᐃᓄᒃᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔭᖅᑐᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓛᖅᑑᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᐃᓐᓈᒃ.

ᖃᖓᒃᑯᑦ: ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥᑦ ᑕᓪᓕᒥᕐᒧᑦ, 9-ᒥᑦ 4-ᒧᑦ

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᑐᖓᕕᖏᑦ3: ᐊᑕᖐᕕᒃ

Inuktitut

ᑕᒪᑯᓄᖓ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᒐᓛᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐅᕙᓗᓐᓂᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᖏᑦᑎᐊᒻᒪᕆᑦᑐᓄᑦ, ᐱᕈᕝᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᖃᕋᓂᒃ 30 ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖅ ᓯᕘᓪᓕᖅᐹᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᓯᒐᓛᒍᓐᓇᓯᒐᔭᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ. ᐱᒋᐊᖅᕕᒋᓗᒍ ᐃᓕᖓᕕᒋᔭᐃᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑦ ᐱᒐᓇᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᓛᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᔪᓂᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᕋᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓴᓂᓪᓗ ᐱᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᒥᓵᓄᑦ ᖃᓗᓈᑎᑐᖓᔪᓂᒃ. ᐃᓕᓴᐃᔨᖏᑦ ᐊᕿᓱᐃᓯᒪᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᓴᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᐸᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅᑎᓐᓂᑦ, ᐃᓕᑉᐸᓕᐊᒍᑎᓴᖏᓐᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᓯᐅᑎᖏᓐᓂᑦ.

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᑐᖓᕕᖏᑦ3: ᐊᑕᖐᕕᒃ

ᑕᕙᓂ ᑐᖓᕕᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᑦᑎᑑᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐱᔭᕇᓲᖑᔪᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓂᒻᒥᒃ. ᑕᕙᓂᑦᑕᐅᖅ ᐱᒋᐊᖅᐸᓕᐊᓕᓲᖑᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᓕᒫᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒥᒃ.

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᑐᖓᕕᖏᑦ 1: ᐱᒋᐊᕐᕕᒃ

Inuktitut

ᑕᒪᑯᓄᖓ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᒐᓛᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐅᕙᓗᓐᓂᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᖏᑦᑎᐊᒻᒪᕆᑦᑐᓄᑦ, ᐱᕈᕝᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᖃᕋᓂᒃ 30 ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖅ ᓯᕘᓪᓕᖅᐹᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᓯᒐᓛᒍᓐᓇᓯᒐᔭᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ. ᐱᒋᐊᖅᕕᒋᓗᒍ ᐃᓕᖓᕕᒋᔭᐃᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑦ ᐱᒐᓇᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᓛᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᔪᓂᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᕋᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓴᓂᓪᓗ ᐱᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᒥᓵᓄᑦ ᖃᓗᓈᑎᑐᖓᔪᓂᒃ. ᐃᓕᓴᐃᔨᖏᑦ ᐊᕿᓱᐃᓯᒪᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᓴᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᐸᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅᑎᓐᓂᑦ, ᐃᓕᑉᐸᓕᐊᒍᑎᓴᖏᓐᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᓯᐅᑎᖏᓐᓂᑦ.

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᑐᖓᕕᖏᑦ 1: ᐱᒋᐊᕐᕕᒃ

ᐃᓕᓴᐃᓂᖅ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᕆᐅᖅᓴᓐᓂᕐᒥᒃ ᑎᑎᕋᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒥᓗ, ᐃᓄᑦᑎᑑᕈᓐᓇᖅᓯᒐᔭᖅᑐᑎᑦ ᐅᑯᐊ ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ: