ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᐃᖃᓗᖕᓂ

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᑐᖓᕕᖏᑦ3: ᐊᑕᖐᕕᒃ

Inuktitut

ᑕᕙᓂ ᑐᖓᕕᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᑦᑎᑑᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐱᔭᕇᓲᖑᔪᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓂᒻᒥᒃ. ᑕᕙᓂᑦᑕᐅᖅ ᐱᒋᐊᖅᐸᓕᐊᓕᓲᖑᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᓕᒫᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒥᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᓯᑎᐊᓲᑦ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ, ᒪᑯᓂᖓ ᐊᐅᓪᓚᓐᓂᕆᓛᖅᑕᖏᓐᓂᒃ, ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑦᑕᖅᑕᖏᓐᓂᓗ ᖃᐅᑕᒫᖅ ᐱᐅᒋᔭᖏᓐᓂᑦ ᐱᐅᒋᖏᑕᖏᓐᓂᓪᓗ.

ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐱᓕᒻᒪᓴᖃᑦᑕᖁᔨᓗᑎᒃ ᑭᓱᓂᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᒻᒪᖔᑕ ᐃᖃᓇᐃᔮᖏᓐᓂᑦ ᐊᖏᕋᒥᓪᓗ, ᐊᑐᖃᑦᑕᕈᓐᓇᓕᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐅᖃᓕᒫᖃᑦᑕᓗᑎᒃ, ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᖃᑦᑕᓪᓗᑎᓪᓗ.

 

Download the application form by clicking here.

 

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᑐᖓᕕᖏᑦ 2: ᐊᓪᓗᕐᕕᒃ

Inuktitut

ᓴᙵᑦᑎᒋᐊᖃᓐᓂᓪᓗᒍ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕆᔭᐃᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ:

  • ᐅᓂᑳᕐᓗᑎᑦ ᓱᕙᑦᑕᒥᓂᓐᓂᑦ ᓯᕗᓂᓴᕆᔭᓐᓂᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᒪᒐᔭᖅᑕᓐᓂᑦ
  • ᖃᐅᔨᒪᓕᕐᓗᑎᑦ ᖃᑦᑎᒨᒻᒪᖔᖅ
  • ᐱᖁᑎᑦᑎᑦ ᓇᒦᒪᖓᑕᓗ ᑭᓱᑎᑦ

ᑕᕙᓂ ᑐᖓᕕᖏᓐᓂ 2-ᒥ,  ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᕙᓕᐊᓕᓲᑦ ᑎᑎᖃᓂᑦ ᐃᓄᑦᑎᑑᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒥ; ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᐃᑦ ᑲᔪᓯᒐᔭᖅᑐᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᑎᑐᑦ. ᐃᓕᓴᐃᔨᕗᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖃᑦᑕᓲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐅᖃᖅᑎᐊᓐᓂᕐᒥᒃ ᐱᕈᖅᐸᓕᐊᓕᕐᓗᑎᒃ ᐱᒋᐊᕐᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑎᔪᑎᖏᓂᒃ.

 

Download the application form by clicking here.

 

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᑐᖓᕕᖏᑦ 1: ᐱᒋᐊᕐᕕᒃ

Inuktitut

ᑕᒪᑯᓄᖓ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᒐᓛᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐅᕙᓗᓐᓂᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᖏᑦᑎᐊᒻᒪᕆᑦᑐᓄᑦ, ᐱᕈᕝᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᖃᕋᓂᒃ 30 ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖅ ᓯᕘᓪᓕᖅᐹᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᓯᒐᓛᒍᓐᓇᓯᒐᔭᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ. ᐱᒋᐊᖅᕕᒋᓗᒍ ᐃᓕᖓᕕᒋᔭᐃᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑦ ᐱᒐᓇᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᓛᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᔪᓂᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᕋᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓴᓂᓪᓗ ᐱᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᒥᓵᓄᑦ ᖃᓗᓈᑎᑐᖓᔪᓂᒃ.  ᐃᓕᓴᐃᔨᖏᑦ ᐊᕿᓱᐃᓯᒪᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᓴᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᐸᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅᑎᓐᓂᑦ, ᐃᓕᑉᐸᓕᐊᒍᑎᓴᖏᓐᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᓯᐅᑎᖏᓐᓂᑦ.

ᐃᓕᓴᐃᓂᖅ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᕆᐅᖅᓴᓐᓂᕐᒥᒃ ᑎᑎᕋᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒥᓗ,  ᐃᓄᑦᑎᑑᕈᓐᓇᖅᓯᒐᔭᖅᑐᑎᑦ ᐅᑯᐊ ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ:

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᑐᖓᕕᖏᑦ 1: ᐱᒋᐊᕐᕕᒃ

Inuktitut

ᑕᒪᑯᓄᖓ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᒐᓛᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐅᕙᓗᓐᓂᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᖏᑦᑎᐊᒻᒪᕆᑦᑐᓄᑦ, ᐱᕈᕝᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᖃᕋᓂᒃ 30 ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᖅ ᓯᕘᓪᓕᖅᐹᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᓯᒐᓛᒍᓐᓇᓯᒐᔭᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ. ᐱᒋᐊᖅᕕᒋᓗᒍ ᐃᓕᖓᕕᒋᔭᐃᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑦ ᐱᒐᓇᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᓛᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᔪᓂᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᕋᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓴᓂᓪᓗ ᐱᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᒥᓵᓄᑦ ᖃᓗᓈᑎᑐᖓᔪᓂᒃ.  ᐃᓕᓴᐃᔨᖏᑦ ᐊᕿᓱᐃᓯᒪᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᓴᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᐸᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅᑎᓐᓂᑦ, ᐃᓕᑉᐸᓕᐊᒍᑎᓴᖏᓐᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᓯᐅᑎᖏᓐᓂᑦ.

ᐃᓕᓴᐃᓂᖅ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᕆᐅᖅᓴᓐᓂᕐᒥᒃ ᑎᑎᕋᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒥᓗ,  ᐃᓄᑦᑎᑑᕈᓐᓇᖅᓯᒐᔭᖅᑐᑎᑦ ᐅᑯᐊ ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ:

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᓐᓂᖅ ᓈᓂᓕᖅᓱᐃᓂᕐᓗ (ᐃᓄᒻᒪᕆᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ )

Inuktitut

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᕖᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᕕᒋᔭᓐᓂᑦ ᐱᐅᓯᕚᓕᖅᑎᒍᒪᕕᒌᑦ ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᓂᕆᕙᑦᑕᐃᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕕᔭᓐᓂᑦ?

ᐃᓕᒍᒪᕕᑦ ᐊᑐᑎᐊᕐᓂᒻᒥᒃ ᓈᓂᓕᖅᓱᐃᓂᕐᒥᒃ?  

ᑕᓐᓇ ᖁᕙᖅᐹᓕᕆᐊᕈᑎᐅᒻᒪᑦ ᐃᓄᑦᑎᑐᑎᐊᕆᐅᓴᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓕᓴᐃᔨᒋᔭᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᒐᔭᖅᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᖅᓴᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐃᓐᓄᒻᒪᕆᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᖅᓯᓗᑎᑦ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᓱᓕᔪᕐᕆᑦᑎᐊᓪᓗᑎᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓕᕈᑎᐅᒻᒪᑦ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᓕᓪᓗᒋᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕕᐅᔪᒥ ᐃᓅᓯᕆᔭᓐᓂᓪᓗ.

*ᑕᒃᑯᐊ ᐃᓕᓂᐊᕈᑎᐅᔪᐃᑦ ᐃᓄᑦᑎᑑᖓᔪᐃᓐᓇᐅᒐᔭᖅᑐᑦ.  

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᖁᑦᑎᓂᖅᓴᒧᑦ ᑎᑎᕋᕆᐅᖅᓴᓂᖅ

Inuktitut

ᐃᓱᒪᕐᑳᖃᑦᑕᕿᑦ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ?  ᐱᐅᓯᕚᓕᖅᑎᕈᒪᕕᐅᒃ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᓐᓂᕆᔭᐃᑦ ᐊᕿᑦᑎᐊᓯᒪᓂᐊᖓᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ?

ᑕᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ  ᖁᕙᐹᓪᓕᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖁᖅ ᑐᑭᓯᓇᕐᓯᖃᓐᓂᓗᓂᓗ ᐊᒥᓱᐃᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒋᑦ ᓇᓗᒋᖃᑦᑕᖅᑕᓂᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓕᑲᓐᓂᕋᔭᖅᑐᖅ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᓐᓃᑦ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐃᓱᒪᒋᑦᑕᐅᑎᒋᔪᓐᓇᖅᓯᓗᒋᑦ.  

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕈᕕᑦ, ᐱᕈᕐᕕᒃ ᖁᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖁᑦ  ᐃᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᒍᒪᔭᖏᓐᓂᑦ  ᐃᓱᒪᒋᔭᑎᑦ ᐅᖃᐅᓯᑯᑦ ᐊᑲᐅᓛᖑᔪᒥᑦ.  ᑐᙵᓱᑦᑎᑦᑎᕗᒍᑦ ᐱᐅᓯᕚᓕᑎᑦᑎᒍᒪᔪᓂᑦ ᐃᓚᖃᓪᓗᑎᒃ ᑕᐃᒫᑕᐅᖅ ᑐᕚᕆᔭᖃᖅᑐᓂᑦ.

Download the application form by clicking here.

 

Schedule: Monday to Friday, 1:15pm to 4:15pm