ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᐃᖃᓗᖕᓂ

ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᓂ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖅ – ICC

Inuktitut

ᐃᓚᒋᔭᐅᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ−ᑐᕌᖓᔪᒥᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᓂ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑎᒃ: ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᓂ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᑐᑦ, ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖃᑎᒌᖕᓂᖅ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᓕᖅᐳᑦ ᓱᓕᔪᓂᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᑦ ᑲᒥᓯᓇᖓ ᐊᑐᓕᖁᔨᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᓈᓴᐅᑎᓕᒃ 57−ᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐅᑯᓂᖓᓗ ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᑐᓂᑦ. 

ᖃᔅᓯᒥ: 8:30−ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ - 4:00−ᒧᐊᕋᓱᖕᓂᖓᓄᑦ ᑲᓇᖕᓇᒥ

 

ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᓂ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖅ – ICC

Inuktitut

ᐃᓚᒋᔭᐅᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ−ᑐᕌᖓᔪᒥᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᓂ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑎᒃ: ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᓂ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᑐᑦ, ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖃᑎᒌᖕᓂᖅ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᓕᖅᐳᑦ ᓱᓕᔪᓂᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᑦ ᑲᒥᓯᓇᖓ ᐊᑐᓕᖁᔨᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᓈᓴᐅᑎᓕᒃ 57−ᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐅᑯᓂᖓᓗ ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᓚᐅᖅᑐᓂᑦ. 

ᖃᔅᓯᒥ: 8:30−ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ - 4:00−ᒧᐊᕋᓱᖕᓂᖓᓄᑦ ᑲᓇᖕᓇᒥ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ - ᐅᐱᕐᖔᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ

Inuktitut

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᓱᑦᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᓂ-ᒥ-ᐅᓪᓗᒧ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓂᖅᒧᑦ ᑐᕌᒐᖃᖅᑐᒥ:

 • ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᕘᒥ
 • ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᓂᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ
 • ᓯᕗᒻᒧᐊᖃᑎᒌᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ
 • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
 • ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓂᖅ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᓪᓗ
 • ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᑐᓴᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖏᑦᑐᓂ ᐱᖁᔭᖅ
 • ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ ᐊᓯᖏᓪᓗ...

ᑐᕌᒐᖓ ᑖᑦᓱᒧᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᕐᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.  ᐊᑐᖁᔭᐅᓚᕆᖅᑐᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᖁᔭᐅᑦᓱᑎᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᓕᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᒧᑦ ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᓐᓄᑦ. 

ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᓕᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ - ᐅᐱᕐᖔᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ

Inuktitut

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᑦᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᓕᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓂᕐᒥ ᐅᐱᕐᖔᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐱᔪᒪᓂᖃᖅᑐᓄᓪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ, ᑐᕌᒐᖃᖅᑐᒥ:

 • ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑕ ᑐᙵᕕᖏᑦ
 • ᐱᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ
 • ᐱᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᕆᐊᓕᖏᑦ
 • ᐊᑦᑐᐃᓂᕆᔭᐃᑦ ᐊᕙᑎᒧ

ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨ ᐊᓕᒃᓵᓐᑐ ᕙᓚᐅᕋᑎᒥ.  ᐋᓚᒃᔅ ᑐᕌᒐᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᓄᓗᕐᔨᓂᕐᒥᑦ, ᐱᑦᓯᓕᐅᕐᓂᕐᒥᑦ.  ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᓯᓚᒥ ᑐᐱᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ.  ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᑦᓯᐊᕆᐊᓕᒃ ᓯᓚᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᓄᑦ.

ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕕᓕᕆᔩᑦ ᑎᑎᖅᑲᑐᖃᓕᕆᔩᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕗᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒡᓗ ᐃᑲᔪᕈᒪᓪᓗᒍ ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᖅᑎᑦᑐᒪᓪᓗᒍ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕆᔭᐅᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᓪᓗ ᓂᐱᓕᐅᖅᓯᒪᔪᐃᑦ.

ᔫᓂ 19, 2019
ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᑎᑦᑎᓛᖅᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕖᑦ ᑎᑎᖅᑲᑐᖃᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᔫᓂ 20-21-ᒥ

“ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᑦ” ᓇᓗᓇᐃᔭᔅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓂᐊᑐᐃᑦ

ᒪᐃ 30, 2019 to ᐊᒐᓯ 31, 2019
ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᖅ “ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᑦ…” ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᒃᑲᓂᓚᖓᒻᒪᑕ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑰᖓᑕ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᖓᓂ ᐅᐱᕐᖔᖅ! “ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᑦ” ᐊᓚᒃᑲᑦᑕᐅᓯᒪᔪ ᐃᓄᓕᒫᓂ ᐃᓚᐅᖁᔨᓪᓗᑕ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕝᕕᓕᐊᖁᔨᓪᓗᑕᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᑦᑐᓪᓗᑎ ᐊᔾᔨᒋᖏᑦᑐᕈᓘᔭᓐᓂ ᓱᔪᖃᕈᓘᔭᑎᑦᓯᖃᑕᖑᓱᑦᑐᒍ ᐅᐱᕐᖔᓕᒫ ᐋᒍᓯᐅᑉ ᓄᖑᐊᓄ 2019.

Mentorship Information Session - Inuktitut

Inuktitut

Mentorship Information Session in Inuktitut
Building 1084, 2nd floor, Iqaluit
May 16, 2018
1:00 p.m. to 4:15 p.m.

 

Introduction

What is Nunavut Mentorship Program?

Video:  Mentorship Interviews

Role of the Mentor and the Mentee

Elder on Pilimmaksarniq/Mentorship Experience

Communication Process

Mentorship Application Process

Websites on Mentorship Programs

Closing Remarks

Evaluation

 

Mentorship Information Session in Inuktitut

Inuktitut

 

Mentorship Information Session in Inuktitut
Building 1084, 2nd floor, Iqaluit
May 16, 2018
1:00 p.m. to 4:15 p.m.

 

Introduction

What is Nunavut Mentorship Program?

Role of the Mentor and the Mentee

Video:  Mentorship Interviews

Elder on Pilimmaksarniq/Mentorship Experience

Communication Process

Mentorship Application Process

Websites on Mentorship Programs

Closing Remarks

Evaluation

Building Relationships through Reconciliation: Indigenous Cultural Competence

Inuktitut

In the post-TRC era of reconciliation, many Canadians are considering what reconciliation might mean to their sector and to their leadership. Indian Residential Schools has generated multiple impacts on Indigenous families and communities, and some impacts continue to resonate and challenge wellbeing. Residential Schools were one of the most significant impacts on Indigenous communities, but it was not the only negative impact. Much of the history of Canada’s development and relationship with Indigenous peoples is hidden, and the secrecy is a barrier to Canada’s reconciliation.