ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

LogoHome

You are here

ᐃᖃᓗᖕᓂ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᐅᑉ ᐊᑎᐊ: ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ ᐃᓐᓇᐅᓗᐊᓕᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓃᓛᖅᑐᓄᑦ − MS Teams

Inuktitut

ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ ᐃᓐᓇᐅᓗᐊᓕᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓃᓛᖅᑐᓄᑦ − ᐅᓪᓗᕐᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ

ᐊᖅᑯᓯᐅᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᑐᑭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓃᓛᖅᑐᓄᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᐅᑉ ᐊᑎᐊ: ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ ᐃᓐᓇᐅᓗᐊᓕᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓃᓛᖅᑐᓄᑦ − MS Teams

Inuktitut

ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ ᐃᓐᓇᐅᓗᐊᓕᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓃᓛᖅᑐᓄᑦ − ᐅᓪᓗᕐᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ

ᐊᖅᑯᓯᐅᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᑐᑭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓃᓛᖅᑐᓄᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᐅᑉ ᐊᑎᐊ: ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ ᐃᓐᓇᐅᓗᐊᓕᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓃᓛᖅᑐᓄᑦ − MS Teams

Inuktitut

ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ ᐃᓐᓇᐅᓗᐊᓕᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓃᓛᖅᑐᓄᑦ − ᐅᓪᓗᕐᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ

ᐊᖅᑯᓯᐅᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᑐᑭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓃᓛᖅᑐᓄᑦ

ᐅᐃᕖᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑲᓐᓂᖓ (ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᕐᒥ)−ᐊᑯᓐᓂᖓᓃᑦᑐᖅ

Inuktitut

ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᐃᕖᑐᑦ ᑐᑭᓯᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᐳᑦ. ᐅᐃᕖᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐅᖃᐅᓯᒃᑲᓐᓂᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦ ᑲᑎᙵᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐱᒋᐊᕈᑎᖓᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᓂᐱᖏᓐᓂᓪᓗ, ᓂᐱᖃᕐᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐅᖃᑲᑕᒡᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᓂᖓᑦᑕᐃᓐᓇᖅ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓗᑎᒡᓗ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᐊᑐᒐᔪᒃᑐᓂᒃ ᑐᑭᓯᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᐳᑦ ᐅᐃᕖᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᑕ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᓂᐱᖓᓂ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᐱᐊᓂᒃᑐᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐊᑐᒐᔪᒃᑐᓂᒃ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕋᔭᖅᑐᑦ ᑐᑭᓕᐅᕆᔪᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᓪᓗ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒡᓗ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑕᐅᒐᔪᒃᑐᓂᑦ ᐅᐃᕖᑐᑦ.

ᐅᓪᓗᖏᑦ:
ᐱᖓᔪᐊᑦ, ᓄᕕᐱᕆ 18
ᓇᒡᒐᔾᔭ, ᓄᕕᐱᕆ 23
ᐱᖓᔪᐊᑦ, ᓄᕕᐱᕆ 25
ᓇᒡᒐᔾᔭ, ᓄᕕᐱᕆ 30

ᐊᑯᓂᐅᓂᖓ: 30−ᓄᑦ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ
 

ᐅᐃᕖᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑲᓐᓂᖓ (ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᕐᒥ)−ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᒐᔪᒃᑐᖅ

Inuktitut

ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒥᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᖅ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ.  ᐅᐃᕖᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐅᖃᐅᓯᒃᑲᓐᓂᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ.
ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦ ᑲᑎᙵᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐱᒋᐊᕈᑎᖓᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᓂᐱᖏᓐᓂᒡᓗ, ᓂᐱᖃᕐᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐅᖃᑲᑕᒡᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᓂᖓᑦᑕᐃᓐᓇᖅ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓗᑎᒡᓗ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᐊᑐᒐᔪᒃᑐᓂᒃ ᑐᑭᓯᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᐳᖅ ᐅᐃᕖᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᑕ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᓂᐱᖓᓂ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᖅᓯᓂᐊᖅᐳᑦ, ᓈᓚᒍᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ, ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᓂ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᕚᓪᓕᕐᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑕᐅᒐᔪᒃᑐᓂᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ.

ᑕᐃᔭᐅᓂᖓ: ᐅᐃᕖᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑲᓐᓂᖓ (ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᕐᒥ)−ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᒐᔪᒃᑐᖅ

Inuktitut

ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒥᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᖅ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ.  ᐅᐃᕖᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐅᖃᐅᓯᒃᑲᓐᓂᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ.
ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦ ᑲᑎᙵᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐱᒋᐊᕈᑎᖓᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᓂᐱᖏᓐᓂᒡᓗ, ᓂᐱᖃᕐᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐅᖃᑲᑕᒡᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᓂᖓᑦᑕᐃᓐᓇᖅ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓗᑎᒡᓗ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᐊᑐᒐᔪᒃᑐᓂᒃ ᑐᑭᓯᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᐳᖅ ᐅᐃᕖᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᑕ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᓂᐱᖓᓂ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᖅᓯᓂᐊᖅᐳᑦ, ᓈᓚᒍᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ, ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᓂ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᕚᓪᓕᕐᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑕᐅᒐᔪᒃᑐᓂᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᕚᓪᓕᕐᓂᖅ − MS Teams

Inuktitut

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓕᕆᔨᖏᑦ ᐅᐱᒍᓱᒃᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᓛᕐᒪᑕ ᐅᓪᓗᕐᒥᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᕚᓪᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓇᕐᓗᑎᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᖅᑕᖏᑦ ᑐᕌᒐᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᑯᓄᖓ:

  • ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑕ ᑐᙵᕕᖏᓐᓂᒃ
  • ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ
  • ᐱᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ

ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᓐᓇᕆᔭᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓛᖅᑐᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓ. ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᖃᑦᑕᓛᕐᒥᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᖑᑎᑕᐅᔪᓂᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᓯᓚᒥᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖕᓂᖓᓄᑦ, ᐃᓚᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᓐᓄᕌᑦᑎᐊᖅᓯᒪᖁᕙᕗᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᕚᓪᓕᕐᓂᖏᑦ − MS Teams

Inuktitut

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᐅᐱᒍᓱᒃᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐅᓪᓗᕐᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᕚᓪᓕᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᖅᑕᖏᑦ ᑐᕌᒐᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᑯᓄᖓ:

ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᑦ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ

Inuktitut

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑎᕐᓂᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᖁᕕᐊᓱᑦᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ-ᐅᓪᓗᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ.

ᑲᑎᒪᓂᖏᑦ ᑐᕌᒐᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᑯᓂᖓ:

  • ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑕ ᑐᙵᕕᖏᑦ
  • ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ
  • ᐱᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ

ᓄᓇᓕᒻᒥᑦ ᐃᓐᓇᕆᔭᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓛᖅᑐᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓ. ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᖃᑦᑕᓛᕐᒥᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᖑᑎᑕᐅᔪᓂᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᓯᓚᒥᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖕᓂᖓᓄᑦ, ᐃᓚᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᓐᓄᕌᑦᑎᐊᖅᓯᒪᖁᕙᕗᑦ.

ᒪᑭᒪᐅᑎᒃᓴᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓂᖅ

Inuktitut

ᒪᑭᒪᐅᑎᒃᓴᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᓖᑦ 8−ᒥ 13-ᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓂᑯᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᖕᒥ. ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐅᓪᓗᓄᑦ ᖁᓕᓄᑦ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 8-16 ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᑳᖓᑕ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒃ, ᑲᒪᒋᓗᒋᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔾᔪᓯᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐱᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᑕᕐᓇᐅᑎᖏᑦ, ᓄᓇᓕᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᖅᑕᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᓂᖅ. ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᓴᖅᑭᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ. ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓕᖅᐸᑕ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᓪᓚᕆᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᕐᕕᐅᕈᓘᔭᕐᓇᖅᑐᖅ. ᐊᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑐᓂᒃ ᐊᓂᒍᐃᓛᖅᐳᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ, ᐸᕐᓇᐃᔪᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᔪᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᒪᑭᒪᐅᑎᒃᓴᓂᒃ ᓄᓇᖏᓐᓂᒃ.