Logo Home

You are here

ᐃᖃᓗᖕᓂ

ᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓂᖅ (ᐅᐸᒍᑎᓗᑎᒃ)

Inuktitut

ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦ: ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᖏᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖏᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᖃᓪᓗᐊᑕᖅᐳᖅ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓕᖅᓱᐃᓂᖅ ᐊᔾᔨᒌᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᒥᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᓕᒫᖏᓐᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᑲᒪᓂᐊᕐᓗᑎᒡᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖏᓐᓂᒃ.

 ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᑕᐅᔪᒪᔪ:

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ - ᑕᐅᑐᖃᑦᑕᐅᑎᓗᑎᒃ, ᐃᖃᓗᐃᑦ

Inuktitut

 

ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᑦ ᐅᓪᓗᕐᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᕚᓪᓕᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈ ᑲᑎᒪᓂᐊᕐᒪᑕ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ:

ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᕚᓪᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ − ᐅᐸᒍᑎᓯᒪᓗᑎᒃ, ᐃᖃᓗᖕᓂ

Inuktitut

 

ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᕚᓪᓕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᑦ ᐅᓪᓗᕐᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓛᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᓗᑎᒃ, ᐅᑯᓂᖓ ᐱᔾᔪᑎᖃᓗᐊᕐᓗᑎᒃ: 

  • ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑕ ᑐᙵᕕᖏᓐᓂᒃ
  • ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ
  • ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᑦ
  • ᐊᒃᑐᐊᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᑦ (ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᖅᑐᖅ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᑐᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐅᔭᓚᐅᑲᒃᐸᒃᑐᑦ) ᑐᙵᓱᒃᑎᑕᐅᕗᑦ ᐊᑎᓕᐅᕈᒪᒃᐸᑕ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ 1:00-ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ - 4:30−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ. 

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᒥ/ᐃᒫᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ

Inuktitut

ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ

ᔨᑕᓘ ᑲᒃᑭ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᑕᐃᔭᐅᔪᒥᒃ "ᓄᓇᒥ, ᐃᒪᕐᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᕌᒎᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ." ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᓵᔨᖃᕐᓗᑎᒃ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ.

ᐃᓕᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕆᔭᐅᔪᓂᒃ  ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖁᓯᖓᓂ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᑦ ᑭᖑᕚᑦᑎᓐᓂ ᐅᓪᓗᒥᓗ.

ᐅᓪᓗᖓ ᓇᒧᙵᖅᐸᓪᓗ:

ᒫᑦᓯ 20, 23

ᐊᕐᓇᐃᑦ/ᐊᖑᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓕᐊᕐᓂᖅ/ᐊᖑᑕᐅᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᖅ (ᐃᖃᓗᐃᑦ)

Inuktitut

ᑖᓐᓇ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᐅᓂᐊᖅᑐ ᓇᒻᒪᒃᑐᒥᑦ ᑕᐃᒎᓯᖏᓐᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᑦ ᓄᓕᐊᕐᓃ ᐊᕐᓇᐅᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᐊᖑᑕᐅᓂᕐᓘᓐᓃᓗᓐᓂᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ, ᖃᐅᔨᓴᓗᑎ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᒪᐃᑦᑑᓂᕋᐃᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᑦ 2SLGBTQ+ ᑕᖅᓴᖏᓐᓂᒡᓗ, ᐅᕕᓂᖃᖃᑎᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᕙᖏᑦᑐ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒡᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᑦᑐᑦ ᑎᑭᑕᐅᕙᖕᒪᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ. ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐ ᐃᓱᓕᑎᓪᓗᒍ ᓇᓕᐊᖕᓄᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓇᕐᐱᑕ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑎᓪᓗᑕ ᐃᓄᖕᒥᑦ ᐊᕐᓇᐅᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᐊᖑᑕᐅᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᓄᓕᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᑦᓗ ᖃᓄ ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᐸᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᒋᓗᒋᓪᓗ.

ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᑦ:

ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓂᖅ (ᐅᐸᒍᑎᓗᑎᒃ)

Inuktitut

ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦ: ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᖏᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖏᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᖃᓪᓗᐊᑕᖅᐳᖅ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓕᖅᓱᐃᓂᖅ ᐊᔾᔨᒌᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᒥᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᓕᒫᖏᓐᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᑲᒪᓂᐊᕐᓗᑎᒡᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᑕᐅᔪᒪᔪ:

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ (ᐃᖃᓗᐃᑦ)

Inuktitut

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᒪᓂᒪᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒥᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ.  ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᓪᓗᐊᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓚᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓂᒃ.  ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᑐᕌᒐᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦᑕ ᑐᙵᕕᖏᓐᓂᑦ ᐅᑯᓇᓂ: 

  • ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ/ᐱᔭᕆᐅᖅᕼᐊᕐᓂᖅ/ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ ᖁᙱᐊᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓇᔪᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ
  • ᕼᐊᕙᖃᑎᒌᖕᓂᖅ/ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᖕᓂᖅ/ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᑦᑎᐊᕙᖕᒧᑦ. 

ᑖᒃᑯᐊ ᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᖅᑎᐅᔪᓂᑦ ᑐᕌᒐᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒥᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ, ᐅᓂᒃᑳᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᒃᑯᓪᓗ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑕᐅᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᐊᐱᖅᓱᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ.

ᐊᕐᓇᐃᑦ/ᐊᖑᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓕᐊᕐᓂᖅ/ᐊᖑᑕᐅᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᖅ (ᐃᖃᓗᐃᑦ)

Inuktitut

ᑖᓐᓇ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᐅᓂᐊᖅᑐ ᓇᒻᒪᒃᑐᒥᑦ ᑕᐃᒎᓯᖏᓐᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᑦ ᓄᓕᐊᕐᓃ ᐊᕐᓇᐅᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᐊᖑᑕᐅᓂᕐᓘᓐᓃᓗᓐᓂᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᕐᒥᑦ, ᖃᐅᔨᓴᓗᑎ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᒪᐃᑦᑑᓂᕋᐃᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᓇᓂᔭᐅᔪᑦ 2SLGBTQ+ ᑕᖅᓴᖏᓐᓂᒡᓗ, ᐅᕕᓂᖃᖃᑎᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᕙᖏᑦᑐ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒡᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᑦᑐᑦ ᑎᑭᑕᐅᕙᖕᒪᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ. ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐ ᐃᓱᓕᑎᓪᓗᒍ ᓇᓕᐊᖕᓄᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓇᕐᐱᑕ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑎᓪᓗᑕ ᐃᓄᖕᒥᑦ ᐊᕐᓇᐅᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᐊᖑᑕᐅᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᓄᓕᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᑦᓗ ᖃᓄ ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᐸᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᒋᓗᒋᓪᓗ.

ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᑦ:

ᐅᐃᕖᑐᑦ ᐱᖃᑖᖑᓗᓂ ᐅᖃᐅᓯᒃᑲᓐᓂᖓ (ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ)−ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕈᑎ

Inuktitut

ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᖅ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ: ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᖅ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᑦᓯᐊᓕᕐᓂᖓᓄᑦ, ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᑦᓯᐊᓕᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᔪᙱᑕᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ. ᐅᐃᕖᓄᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐅᖃᐅᓯᒃᑲᓐᓂᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ. ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᓯᕙᓪᓕᐊᓚᖓᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᑐᕌᒐᖃᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᑖᑦᓱᒪᖓ ᖁᑦᓯᓂᖓᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓅᓯᕐᒥ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂᓪᓗ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑎᖃᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ.  ᐊᑐᓂ ᐃᓚᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᖁᓕᓂᒃ (10) ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ.  ᑲᔪᓯᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᐱᙳᐊᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂᑦ.  ᐃᓚᐅᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ ᑎᑎᕋᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᓇᐃᑦᑐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ ᖃᐅᔨᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ.

ᐅᐃᕖᑐᑦ ᐱᖃᑖᖑᓗᓂ ᐅᖃᐅᓯᒃᑲᓐᓂᖓ (ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ)−ᐃᓕᓐᓂᐊᖏᓐᓇᖅᑐᒃᓴᓄᑦ

Inuktitut

ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᖅ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ: ᑖᓐᓇ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᒐᒃᓴᖅ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒥᒃ ᑕᐅᑐᒐᖃᓪᓗᐊᑕᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓗᓂᓗ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒡᓗ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ.  ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐱᑎᓐᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᓂᒃ.  ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓪᓚᑦᑖᕈᑎᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ−ᐊᒃᑐᐊᔪᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᓄᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᒃᓗ ᑕᒪᒃᑭᕐᓗᒋᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕆᐊᕈᑎᑦ.  ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖏᓐᓇᕈᑎᒃᓴᓃᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᕐᓂᖅ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᖏᓐᓇᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓄᑦ. 

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑎᑭᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᖅ: