ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

LogoHome

You are here

ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ

ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕕᓕᕆᔩᑦ ᑎᑎᖅᑲᑐᖃᓕᕆᔩᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕗᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒡᓗ ᐃᑲᔪᕈᒪᓪᓗᒍ ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᖅᑎᑦᑐᒪᓪᓗᒍ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕆᔭᐅᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᓪᓗ ᓂᐱᓕᐅᖅᓯᒪᔪᐃᑦ.

ᔫᓂ 19, 2019
ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᑎᑦᑎᓛᖅᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕖᑦ ᑎᑎᖅᑲᑐᖃᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᔫᓂ 20-21-ᒥ

ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖁᓯᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ -ᐃᒡᓗᓕᒃ

Inuktitut

ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᑦ ᒪᓂᒻᒪᐃᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᓗᑎᒃ:

 • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ
 • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᕈᑖ
 • ᓯᕗᒧᐊᖃᑎᒌᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ: ᐃᓕᓴᐃᓂᖅ, ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ…
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ
 • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
 • ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ
 • ᐊᑭᓕᐅᓯᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ
 • ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓄᓪᓗ ᒪᓕᒐᖅ
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ

ᑎᑭᑕᐅᓇᓱᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᓗᐊᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᒋᕙᒃᑕᖏᓐᓂᒃ.

ᐅᖃᕆᐅᖅᓴᐅᑏᑦ 1: ᐱᒋᐊᕐᕕᒃ

Inuktitut

ᐱᒋᐊᕐᕕᐅᖕᒪᑦ ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐅᖃᕆᐅᖅᓴᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖓᓂᒃ ᐃᒪᐃᓕᐅᕈᖕᓇᖅᓯᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ:

ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᖕᓂᒃ ᐅᖃᕈᖕᓇᕐᓗᑎᒃ;
ᐊᐱᕆᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᑭᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒡᓗ ᓇᐃᑦᑐᓂᒃ;
ᐅᖃᑦᑎᐊᕈᖕᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᖕᒪᖔᖅ ᒪᕐᕉᖕᒪᖔᒃ ᐊᒥᓲᖕᒪᖔᑕᓘᓪᓃᑦ; ᐊᒻᒪᓗ
ᐅᖃᕈᖕᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᖑᑎᓂᒃ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃᓯᐅᑎᓂᒡᓗ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐊᓂ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑎᙳᐊᖅᑕᖃᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒋᓯᒪᓂᐊᕋᒥᒋᑦ ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ  ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᑎᑐᑦ ᐃᓅᔨᖓᔪᖅᑎᑐᑦ.

9:00 ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 12:00 ᐅᓪᓗᒧᑦ

ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖁᓯᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ - TELECONFERENCE

Inuktitut

ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᑦ ᒪᓂᒻᒪᐃᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᓗᑎᒃ:

 • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ
 • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᕈᑖ
 • ᓯᕗᒧᐊᖃᑎᒌᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ: ᐃᓕᓴᐃᓂᖅ, ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ…
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ
 • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
 • ᐊᑭᓕᐅᓯᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ
 • ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓄᓪᓗ ᒪᓕᒐᖅ
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ
 • ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖁᓯᖏᑕ ᑐᙵᕕᖏᑦ
 • ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ

ᐃᓚᐅᔪᒪᓂᐊᕐᓗᓂ ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ ᐱᔭᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐅᐸᒍᑎᖅᑳᖅᑐᓄᑦ

ᖃᖓᒃᑯᑦ: 

ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖁᓯᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ- ᐃᒡᓗᓕᒃ

Inuktitut

ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᑦ ᒪᓂᒻᒪᐃᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᓗᑎᒃ:

 • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ
 • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᕈᑖ
 • ᓯᕗᒧᐊᖃᑎᒌᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ: ᐃᓕᓴᐃᓂᖅ, ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ…
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ
 • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
 • ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ
 • ᐊᑭᓕᐅᓯᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ
 • ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓄᓪᓗ ᒪᓕᒐᖅ
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ

ᑎᑭᑕᐅᓇᓱᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᓗᐊᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᒋᕙᒃᑕᖏᓐᓂᒃ.

ᐅᖃᕆᐅᖅᓴᐅᑏᑦ 1: ᐱᒋᐊᕐᕕᒃ - ᐃᒡᓗᓕᒃ

Inuktitut

ᐱᒋᐊᕐᕕᐅᖕᒪᑦ ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐅᖃᕆᐅᖅᓴᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖓᓂᒃ ᐃᒪᐃᓕᐅᕈᖕᓇᖅᓯᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ:

 • ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᖕᓂᒃ ᐅᖃᕈᖕᓇᕐᓗᑎᒃ;
 • ᐊᐱᕆᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᑭᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒡᓗ ᓇᐃᑦᑐᓂᒃ;
 • ᐅᖃᑦᑎᐊᕈᖕᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᖕᒪᖔᖅ ᒪᕐᕉᖕᒪᖔᒃ ᐊᒥᓲᖕᒪᖔᑕᓘᓪᓃᑦ; ᐊᒻᒪᓗ
 • ᐅᖃᕈᖕᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᖑᑎᓂᒃ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃᓯᐅᑎᓂᒡᓗ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐊᓂ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑎᙳᐊᖅᑕᖃᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒋᓯᒪᓂᐊᕋᒥᒋᑦ ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ  ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᑎᑐᑦ ᐃᓅᔨᖓᔪᖅᑎᑐᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᐅᓲᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ:

ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᓯᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ - ᐃᒡᓗᓕᒃ

Inuktitut

ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᑦ ᒪᓂᒻᒪᐃᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᓗᑎᒃ:

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᕈᑖ
ᓯᕗᒧᐊᖃᑎᒌᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ: ᐃᓕᓴᐃᓂᖅ, ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ…
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ
ᐊᑭᓕᐅᓯᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ
ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓄᓪᓗ ᒪᓕᒐᖅ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ

ᑎᑭᑕᐅᓇᓱᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᓗᐊᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᒋᕙᒃᑕᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᓚᐅᔪᒪᓂᐊᕐᓗᓂ ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ ᐱᔭᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐅᐸᒍᑎᖅᑳᖅᑐᓄᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᓂᑦ ᓇᒥᓕᒫᖅ 25−ᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᕐᓗᑎᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ. ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᓕᒃ − ᐊᓪᓚᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑲᐅᑎᓄᓗ − ᑮᓇᐅᔾᔭᔅᓵᔅᓴᓪᓗ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᔅᓴᓪᓗ!

ᖃᓄᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᕐᖓ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᔪᓄᑦ?

 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒐᔭᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕈᒪᒻᒪᖔᑕ ᐃᓕᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒥᑦ, ᐃᓕᓯᒪᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓂ ᑦᑲᒪᕙᑦᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓄᑦ.
 • ᐊᐱᖅᓱᐸᑦᑐᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᑦᑐᑎᓪᓗ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒐᔭᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᓂᑦ ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᑦᑕᓕᖅᑯᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒧ

ᒪᓂᒪᔪᓐᓇᖏᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑲᐅᖏᓪᓕᐅᕈᑎᓂᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᖃᕐᓂᖅ - ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ

Inuktitut

ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᔪᓐᓇᖅᓯᑎᓂᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ/ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂᑦ
“ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ, ᐱᒻᒪᕆᐅᖏᓐᓂᖅᓴᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ.
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᓂᕆᔭᖏᓐᓂᑦ ᐊᔪᖏᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ.” - ᐲᑕ ᑐᕉᑯ