ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ

ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕕᓕᕆᔩᑦ ᑎᑎᖅᑲᑐᖃᓕᕆᔩᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕗᑦ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒡᓗ ᐃᑲᔪᕈᒪᓪᓗᒍ ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᖅᑎᑦᑐᒪᓪᓗᒍ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕆᔭᐅᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᓪᓗ ᓂᐱᓕᐅᖅᓯᒪᔪᐃᑦ.

ᔫᓂ 19, 2019
ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᑎᑦᑎᓛᖅᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕖᑦ ᑎᑎᖅᑲᑐᖃᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᔫᓂ 20-21-ᒥ

ᓄᓇᖃᖅᑲᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑎᒍᑦ ᓯᓚᑐᔪᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖅ

Inuktitut

ᓱᓕᔪᒥᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑐᖅᑲᖅᑕᕐᕕᖓ ᐱᓕᕆᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑏᑦ, ᐊᒥᓱᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐃᓱᒪᖃᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑏᑦ ᖃᓄᖅ ᑐᑭᖃᖅᑎᑕᐅᒻᒪᖔᑕ ᐱᓕᕆᖃᑎᖐᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓕᖅᑎᖏᓐᓄᑦ. ᐃᓕᓪᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓂᑯᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓄᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᑎᒪᓂᖃᕐᒪᑕ ᓱᖁᓯᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᓄᓇᖃᖅᑲᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᐃᓚᒌᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᑎᖐᓐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖓᒍᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖃᕐᒪᑕ ᓱᖁᓯᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᓱᓕ ᑲᔪᓯᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᐃᓐᓇᖅᑑᒐᓗᐊᑦ. ᐃᓕᓪᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓂᑯᐃᑦ ᐊᒃᑐᑕᐅᓯᒪᕐᔪᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᖃᖅᑲᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᒃᑐᐃᓂᕐᓗᒍᑎᔪᑑᓯᒪᖏᑦᑐᖅ. ᓯᕗᓕᕆᓚᐅᖅᑕᑦᑕ ᐱᐅᓯᕆᓚᐅᖅᑕᖏᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕆᓯᒪᔭᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑲᖅᓯᒪᔪᑦ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᓱᓕ ᐃᔨᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᔨᕋᖅᑑᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᑲᐅᖏᓗᑕᕆᔭᐅᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᒻ.

ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖁᓯᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ - ᑭᓐᖓᓂ

Inuktitut

ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᑦ ᒪᓂᒻᒪᐃᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᓗᑎᒃ:

 • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ
 • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᕈᑖ
 • ᓯᕗᒧᐊᖃᑎᒌᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ: ᐃᓕᓴᐃᓂᖅ, ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ…
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ
 • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
 • ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ
 • ᐊᑭᓕᐅᓯᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ
 • ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓄᓪᓗ ᒪᓕᒐᖅ
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ

ᑎᑭᑕᐅᓇᓱᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᓗᐊᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᒋᕙᒃᑕᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖁᓯᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ - TELECONFERENCE

Inuktitut

ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᑦ ᒪᓂᒻᒪᐃᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᓗᑎᒃ:

 • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ
 • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᕈᑖ
 • ᓯᕗᒧᐊᖃᑎᒌᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ: ᐃᓕᓴᐃᓂᖅ, ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ…
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ
 • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
 • ᐊᑭᓕᐅᓯᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ
 • ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓄᓪᓗ ᒪᓕᒐᖅ
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ
 • ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖁᓯᖏᑕ ᑐᙵᕕᖏᑦ
 • ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ

ᐃᓚᐅᔪᒪᓂᐊᕐᓗᓂ ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ ᐱᔭᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐅᐸᒍᑎᖅᑳᖅᑐᓄᑦ

ᖃᖓᒃᑯᑦ: 

ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖁᓯᖏᓐᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᒋᐊᕐᓂᖅ - ᑭᓐᖓᓂ

Inuktitut

ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᑦ ᒪᓂᒻᒪᐃᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᓗᑎᒃ:

 • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ
 • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᕈᑖ
 • ᓯᕗᒧᐊᖃᑎᒌᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ: ᐃᓕᓴᐃᓂᖅ, ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ…
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ
 • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
 • ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ
 • ᐊᑭᓕᐅᓯᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ
 • ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓄᓪᓗ ᒪᓕᒐᖅ
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ

ᑎᑭᑕᐅᓇᓱᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᓗᐊᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᒋᕙᒃᑕᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᓴᙵᑦᑎᒋᐊᕐᕕᒃ (ᓴᙱᒃᑎᒋᐊᕐᕕᒃ) - ᑭᓐᖓᐃᑦ

Inuktitut

ᓴᙵᑦᑎᒋᐊᕐᕕᒃ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᙱᓪᓚᒃᑖᖅᑐᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᓪᓚᒃᑖᖅ ᐃᓱᒪᐅᓯᕐᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᑦᑎᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᓂᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᓪᓗ. ᐱᕈᕐᕕᒃ ᐅᔾᔨᕆᓯᒪᖕᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒥᓱᖏᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᙱᓐᓂᑰᖕᒪᑕ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓪᓚᒃᑖᖅ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᖅᑕᐅᕕᖃᙱᓐᓂᑰᖕᒪᑕᓗ ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᑐᙵᕕᖃᕈᓯᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ.

ᓴᙵᑦᑎᒋᐊᕐᕕᒃᑯᑎᒍᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑕᐅᓇᓱᒃᑐᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᖃᕐᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᓕᒫᖑᓲᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᖅᖢᑎᒃ:

ᐅᖃᕆᐅᖅᓴᐅᑏᑦ 1: ᐱᒋᐊᕐᕕᒃ - ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ

Inuktitut

ᐱᒋᐊᕐᕕᐅᖕᒪᑦ ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐅᖃᕆᐅᖅᓴᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖓᓂᒃ ᐃᒪᐃᓕᐅᕈᖕᓇᖅᓯᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ:

ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᖕᓂᒃ ᐅᖃᕈᖕᓇᕐᓗᑎᒃ;
ᐊᐱᕆᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᑭᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒡᓗ ᓇᐃᑦᑐᓂᒃ;
ᐅᖃᑦᑎᐊᕈᖕᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᖕᒪᖔᖅ ᒪᕐᕉᖕᒪᖔᒃ ᐊᒥᓲᖕᒪᖔᑕᓘᓪᓃᑦ; ᐊᒻᒪᓗ
ᐅᖃᕈᖕᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᖑᑎᓂᒃ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃᓯᐅᑎᓂᒡᓗ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐊᓂ ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑎᙳᐊᖅᑕᖃᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒋᓯᒪᓂᐊᕋᒥᒋᑦ ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᑎᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ  ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᑎᑐᑦ ᐃᓅᔨᖓᔪᖅᑎᑐᑦ.

 

Mon-Fri: 8:45-11:45

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᓂᑦ ᓇᒥᓕᒫᖅ 25−ᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᕐᓗᑎᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ. ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᓕᒃ − ᐊᓪᓚᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑲᐅᑎᓄᓗ − ᑮᓇᐅᔾᔭᔅᓵᔅᓴᓪᓗ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᔅᓴᓪᓗ!

ᖃᓄᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᕐᖓ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᔪᓄᑦ?

 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒐᔭᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕈᒪᒻᒪᖔᑕ ᐃᓕᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒥᑦ, ᐃᓕᓯᒪᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓂ ᑦᑲᒪᕙᑦᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓄᑦ.
 • ᐊᐱᖅᓱᐸᑦᑐᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᑦᑐᑎᓪᓗ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒐᔭᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᓂᑦ ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᑦᑕᓕᖅᑯᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒧ

ᒪᓂᒪᔪᓐᓇᖏᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑲᐅᖏᓪᓕᐅᕈᑎᓂᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᖃᕐᓂᖅ - ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ

Inuktitut

ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᔪᓐᓇᖅᓯᑎᓂᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ/ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂᑦ
“ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ, ᐱᒻᒪᕆᐅᖏᓐᓂᖅᓴᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ.
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᓂᕆᔭᖏᓐᓂᑦ ᐊᔪᖏᓐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ.” - ᐲᑕ ᑐᕉᑯ