ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐅᖁᔨᓂᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓄᑦ

ᔪᓚᐃ 20, 2020

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐅᖁᔨᓂᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓄᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᓂᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᓄᑦ.

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᓕᕆᔨᓪᓗᐊᑕᐅᕗᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐆᒪᔪᖕᓂᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑕᕆᐅᖓᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓱᓕᒪᐅᕆᕙᒃᖢᑎᒃᖑ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓂᑦ ᖃᔅᓯᓂᑦ ᐱᔭᕆᐊᑲᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒡᓗ.

ᖃᐅᔨᒪᒍᕕᑦ ᐆᒪᔪᖕᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖕᓂᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑕᕆᐅᖓᓂᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᓗᑎᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐅᕈᒪᒍᕕᓪᓘᓐᓃᑦ, ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᒥᓪᓗ ᐱᓇᔫᑎᒥᑦ. ᐱᓇᔫᑎᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓐᓂ.

ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒋ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓇᔫᑎᓗ ᐹᑐᕆᒃ ᕼᐊᒋᓐᔅᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᐃᔫᒥ ᐸᓪᓗᕐᒧᑦ 5−ᒥᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ. ᑲᓇᖕᓇᒥ ᔪᓚᐃ 31, 2020ᒥᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ ᐅᑯᐊ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᓯ: ᐹᑐᕆᒃ ᕼᐊᒋᓐᔅ ᐅᕙᓂ phuggins@gov.nu.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 867-975-7721; ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᐃᔫᒥ ᐸᓪᓗᖕᒧᑦ ᐅᕙᓂ npudluk@gov.nu.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 867-975-7767.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑭᐅᕋᓐ ᕙᓚᐅᕋᑎ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-7761
kflaherty1@gov.nu.ca