ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐅᖁᔨᔪᑦ − ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᖕᓄᑦ

ᐊᒃᑐᐸ 16, 2020

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐅᖁᔨᔪᑦ − ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᖕᓄᑦ

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒫᓐᓇᐅᓂᖓᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᒪᔪᓄᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᕈᒪᔪᓄᑦ ᐊᑎᕐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᓂᒃᑯᑦ ᐱᕙᒌᔭᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓄᑦ ᐊᑖᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᓐᓄᑦ.

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᐸᕐᓇᐃᔨᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᓄᓇᓕᒃ

ᐃᖃᓗᒑᕐᔫᑉ ᓄᓇᖓ

ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ
ᐅᕙᔪᒃ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ
ᑲᑕᓐᓂᓕᒃ ᑭᒻᒥᕈᑦ

ᑕᓯᕐᔪᐊᖅ/ᖃᐅᒻᒫᕐᕖᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ

 

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑐᔾᔨᓂᒃᑯᑦ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᖅᓱᐃᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐱᖁᔨᕗᖔᓕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᓪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖕᓄᑦ.

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ, ᑭᒻᒥᕈᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓪᓗ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᒻᒥᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᑦ, ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᒍᑎᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᓂᒃ, ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔪᒪᔪᑦ ᐱᓇᔪᖁᔭᐅᕗᑦ.

ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᒥᒃ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓲᑎᒥᒃ ᐱᖃᑕᐅᔪᒪᔾᔪᑎᒥᓪᓗ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᓱᖕᒪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦ ᓲᓴᓐ ᐃᓄᐊᓗᖕᒧᑦ ᐅᕗᖓ SInnualuk1@gov.nu.ca.

ᐱᓇᔫᑎᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓐᓂ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ ᐅᑯᐊ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᓯ:

• ᓲᓴᓐ ᐃᓄᐊᓗᒃ ᐅᖃᓗᒡᕕᒋᔭᒃᓴᖅ ᐅᕗᖓ 867-975-7789 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒍ ᐅᕗᖓ SInnualuk1@gov.nu.ca; ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
• ᓕᓐᑕ ᕙᐃᓚᑯᐊᑦ ᐅᖃᓗᒡᕕᒋᔭᒃᓴᖅ ᐅᕗᖓ 867-975-7703 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒍ ᐅᕗᖓ LVaillancourt@gov.nu.ca.

ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅ ᐱᓇᔪᖕᓂᐊᕐᓗᓂ ᐅᓪᓗᕆᔭᐅᔪᖅ ᐅᑐᐱᕆ 30, 2020 5−ᒧᐊᖅᐸᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑮᓯ ᓚᓱᑦ
ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᓄᓪᓗ
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-7761
clessard3@gov.nu.ca