ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑰᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᐅᑉ ᐃᓪᓗᖁᑎᖏᑦ ᒪᑐᒪᔪᑦ

ᔫᓂ 15, 2021

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑰᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᐅᑉ ᐃᓪᓗᖁᑎᖏᑦ ᒪᑐᒪᔪᑦ

ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᑯᑎᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑰᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᐅᑉ ᐃᓪᓗᖁᑎᖏᑦ ᒪᑐᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑲᑎᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᑭᓪᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑎᓕᓯᔾᔪᑦ (#6) ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖓᓂᑦ.

ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᑲᓐᓂᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂ, ᐊᑐᖅᑏᑦ ᐱᔪᓐᓇᖃᑦᑕᓚᖓᖏᑦᑐᑦ ᐅᑯᓇᖓᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓂᑦ:

  • ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᖁᐃᔭᖅᑐᕐᕖᑦ/ᐊᓇᕆᐊᖅᑐᕐᕖᑦ
  • ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᐅᑉ ᐃᓪᓗᖓ
  • ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᐅᑉ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓ

ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑰᖓᓂ ᒥᕐᖑᐃᕐᓯᕐᕕᒻᒥ.

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᐅᓪᓛᕐᕕᒻᒦᒍᒪᔪᑦ ᐊᑎᓕᐅᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᕕᖓᑕ ᐃᓂᒋᔭᒐᓂᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᕕᒃ ᐅᖓᓯᓐᓂᖃᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑦ 15 ᒦᑕᒥ / 50 ᐃᑎᕋᕐᓂᑦ ᐅᖓᓯᓐᓂᓕᒻᒥ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᕕᓐᓄᑦ.

ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓂᖅ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᖅ. ᐊᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᕕᓐᓂᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒍ ᑎᐋᓐ ᕕᑦᔅᐹᑦᕆᒃ ᐅᕗᖓ 867-975-2350 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ Grinnell@qiniq.com.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑮᓯ ᓚᓱᑦ
ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-7761
CLessard3@gov.nu.ca