ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᑐᓚᐅᐱᓪᓚᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑭᓪᓕᖃᕐᓗᓂ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᑐᒃᑐᖏᓐᓂᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 04, 2020

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐊᑐᓚᐅᐱᓪᓚᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑭᓪᓕᖃᕐᓗᓂ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᑐᒃᑐᖏᓐᓂᑦ

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᑕᐅᑲᐃᓐᓇᖅᑐᒥᑦ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑭᓪᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᑐᑦᑐᒐᓱᑦᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥᑦ ᑐᑦᑐᖏᓐᓂᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑐᑦᑐᐃᑦ ᖃᑦᑏᓐᓇᐅᓗᐊᓕᒃᑲᓪᓚᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒦᓲᓂᖏᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᓂ ᓄᖑᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑕᐅᓕᖅᓯᒪᒻᒪᑕ. ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ 42 ᐅᖓᑖᓅᖏᑦᑐᖅ ᑐᑦᑐᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᑐᑦᑐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᑦ.

ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᑕᐅᑲᐃᓐᓇᖅᑐᒥᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᖑᓇᓱᑦᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᓴᕐᕕᖃᕆᐊᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᓂᒃᑯᑦ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᑉᐸᑦ, ᓄᑖᓂᑦ ᑐᑭᓯᔾᔪᑎᔅᓴᓂᑦ ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪ ᓄᑖᕈᕆᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ.

ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐆᒻᒪᔪᓕᕆᓕᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᑲᒪᔨᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᑭᑖᕈᑎᖃᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᑦᑎᓂᒃ ᓴᓂᕐᕙᐃᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᖑᓇᓱᑦᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐊᒥᓲᓂᖏᓐᓂᑦ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᑦᑎᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᖓᓐᓄᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᖁᕐᓗᖅᑑᕐᒥ ᐊᖑᓂᐊᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᑦ, ᐅᒥᖕᒪᒃᑑᖅ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐴᓐᓴᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓪᓗ. ᐊᖑᓇᓱᑦᑏᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐊᖑᓇᓱᒍᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑎᒍᑦ ᐊᖑᓱᒋᐊᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕕᖓᑖᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᐸᑕ ᑐᑦᑐᑦᑕᐅᔪᓄᑦ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᐹᑐᕆᒃ Hᐊᒋᓐᔅ
ᒪᓕᒐᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨ
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-7721
PHuggins@gov.nu.ca