ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᓯᕗᖅ ᐃᑦᑎᔾᔭᒋᐊᖅ ᐃᒡᓕᓂᖓ ᐊᐅᒃᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ

ᒪᐃ 19, 2017

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᓯᕗᖅ ᐃᑦᑎᔾᔭᒋᐊᖅ ᐃᒡᓕᓂᖓ ᐊᐅᒃᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ

ᐃᑦᑎᔾᔭᒋᐊᖅ ᐃᒡᓕᓂᖓ ᐊᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᑯ ᐊᐅᒃᐸᓪᓕᐊᓕᖅᐳᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᒻᒥᕈᑦ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ ᑲᑕᓐᓂᓕᒃ ᒥᕐᙳᐃᖅᓯᕐᕕᖕᒥ. ᑕᒪᓐᓇ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓕᖅᐳᖅ ᐃᒡᓕᓂᒃᑰᖃᑦᑕᖅᑐᓪᓗ ᑕᐅᕘᓇᖁᔭᐅᙱᑦᑎᐊᓕᖅᐳᑦ.

ᓯᓚ ᐅᖅᑰᑲᑕᖕᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᖅᑯᓵᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ, ᐃᒡᓕᓂᖅ ᐃᒻᒪᒃᑎᑉᐳᑦ, ᒪᓴᒃᖢᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓕᖅᖢᓂ. ᐃᒡᓕᓂᖅ ᖃᐅᑕᒫ ᐊᐅᒃᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇᓕᖅᐳᖅ. ᐃᒡᓕᓂᒃᑰᕈᒪᓂᐊᕈᕕᑦ, ᐱᕙᒌᔭᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᓇᒃᓴᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ, ᐊᔪᕐᓇᙱᑉᐸᑦ ᐱᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᒡᓕᓂᐅᑉ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖓᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᙳᐃᖅᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᐱᕆᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ 867-975-2350 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᒻᒥᕈᒻᒥ 867-939-2416−ᒧᑦ.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨ:

ᕼᐃᕗᑦ ᕼᐃᐅᕆᔅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-7769
hharris@gov.nu.ca