ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

24-ᐃᑲᕐᕋᑦ ᑯᕕᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᕐᕕᒃ

ᔫᓂ 20, 2016

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

24-ᐃᑲᕐᕋᑦ ᑯᕕᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᕐᕕᒃ

ᐅᔾᔨᕈᓱᒃᑯᕕᑦ ᑯᕕᓯᒪᔪᒥᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᖅᑎᐊᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒥᑦ ᓱᕈᕈᔪᖕᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓄᓇᒥᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᕆᑲᐅᑎᒋᓗᒍᑦ 24-ᐃᑲᕐᕋᑦ ᑯᕕᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᕐᕕᖕᒧ ᐅᕗᖓ 867-920-8130.

ᐅᖅᓱᐊᓗᑦ ᑯᕕᔪᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ, ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᐱᕈᖅᑐᓂᒡᓗ, ᓱᕈᖅᑎᓪᓗᒍᓗ ᐃᒪᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ. ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᑲᐅᑎᒋᓂᖅ ᓱᕋᐃᙱᑎᑦᑎᔾᔫᒥᔪᓐᓇᖅᐳᖅ.

ᓇᓗᒍᕕᑦ ᑯᕕᔪᖃᖅᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍᑦ ᓄᓇᓕᖕᓃᑦᑐᖅ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᑦ.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ:

ᑕᐃᓇ ᓯᐅᓪᕗᓚᓐ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-7761
tsilverland@gov.nu.ca