ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᑦ

ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐲᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᓪᓗ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᖕᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂ, ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒥ, ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ? ᑕᐃᒪᐃᒃᑯᕕᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᓂ ᐸᕐᓇᐃᔨᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᒥ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᓗ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᓇᐅᒃᑯᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓂᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ, ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖓᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᒥᕐᙳᐃᖅᓯᕐᕕᖏᓐᓄᑦ. ᐱᓇᔪᒍᒪᒍᕕᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᑎᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᒪᔾᔪᑎᒥᓪᓗ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓗᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᑦ ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦ, ᓕᓐᑕ ᕙᐃᓪᓚᓐᑯᐊᑦᒧᑦ ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ lvaillancourt@gov.nu.ca−ᒧᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ 867-975-7747−ᒧᑦ. ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖄᓚᕝᕕᒋᓗᒍ 867-975-7703−ᒧᑦ. ᐱᓇᔫᑎᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓐᓂ. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᑦ ᓇᓕᐊᖕᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᐆᒃᑐᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐱᓇᔫᑎᒋᔭᕐᓂ. ᐱᓇᔪᒍᒪᔪᓄᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖃᖅᑐᖅ ᒪᐃ 1, 2020-ᒥ, 5−ᒧᐊᖅᐸᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ. ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓ ᒪᓕᒃᖢᒍ.