ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᖃᓄᕐᓕ ᐊᖑᓇᓱᒍᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᓚᐃᓴᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᐳᖓ?

ᖃᓄᕐᓕ ᐊᖑᓇᓱᒍᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᓚᐃᓴᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᐳᖓ?

ᐃᓄᐃᑦ ᑕᒪᕐᒥᑲᓴᒃ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᒧᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᙱᑦᑐᑦ, ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᓚᐃᓴᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᒥᑭᑦᑐᓂᒃ ᐊᖏᔪᓂᒡᓗ ᐊᖑᓇᓱᒍᒪᔪᑦ. ᐊᐅᓪᓚᕈᔾᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᖅᐸᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᒃᑯᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᙱᑦᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᖓᓂᒃ ᑕᑯᔭᖅᑐᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐊᖑᓇᓱᒍᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᓚᐃᓴᑖᕈᒪᔪᑦ. ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᓄᓇᖃᕈᕕᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᖄᓚᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐅᕗᖓ 867 975 7700.

ᑎᖕᒥᐊᕋᓱᒍᓐᓇᐅᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᐳᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᖅᑯᓐᓄᑦ.  ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓂᐅᕕᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᓂᑎᒃ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ, ᑲᓇᑕᒥᑦ ᑎᑎᖅᑲᖕᓂᐊᕐᕕᖏᑦᑐᒍᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒃᓗ ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᓂᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᓲᓂᑦ.