ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᑎᕆᒐᓐᓂᐊᖅ ᓯᖏᖅᓯᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂᑐᒥᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ

ᓄᕕᐱᕆ 02, 2017

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑦ

ᑎᕆᒐᓐᓂᐊᖅ ᓯᖏᖅᓯᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂᑐᒥᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᓂᑦ ᐅᔾᔨᖅᑐᖁᔨᕗᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒦᑦᑐᓂᓪᓗ ᐱᓕᕆᔨᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᑎᕆᒐᓂᐊᕐᒥᑦ ᓯᖏᖅᓯᓯᒪᓇᓱᒋᔭᐅᒻᒪᑦ ᒪᓕᐊᑎᓐ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᖃᓂᒋᔮᓃᑦᑐᒥᑦ ᑕᒫᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥᑦ. ᑕᐃᓐᓇ ᑎᕆᒐᓂᐊᖅ ᐊᐅᓚᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐊᕐᖓᑦ. ᑎᕆᒐᓂᐊᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᐊᒥᓲᓪᓗᑎᑦ ᑕᐃᑲᓂ.

ᕿᒻᒦᓪᓗ ᑎᕆᒐᓂᐊᓪᓗ ᐊᐃᑦᑐᐃᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓯᖏᖅᓯᓇᖅᑐᒥᑦ. ᑮᔭᐅᓯᒪᒍᕕᑦ ᐅᕙᓗ ᕿᓱᒃᑕᐅᓯᒪᒍᕕᑦ, ᑎᕆᒐᓂᐊᓕᕆᓯᒪᒍᕕᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖁᔭᐅᕗᑎᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᓗᑎᑦ ᒫᓐᓇᑦᑕᐅᑎᒋ. ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᓂᑦ ᐱᒋᐊᑦᑕᐅᑎᒋᒋᐊᓕᒃ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑑᓗᒍ. ᐃᓄᐃᑦ ᑎᕆᒐᓂᐊᕐᓂᑦ ᖃᓪᓕᑦᑕᐃᓕᒪᖁᔭᐅᕗᑦ.

ᑕᑯᓐᓂᕈᕕᑦ ᑎᕆᒐᓂᐊᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᒻᒦᕋᔭᑦᑐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᒻᒪᖔᖅ ᓇᓗᓇᙱᑉᐸᑦ ᑕᐃᒫᑦᑎᐊᖑᙱᑉᐸᑦ, ᐅᕙᓗ ᕿᒻᒦᑦ ᑎᕆᒐᓂᐊᕐᒧᑦ ᐅᐸᑦᑕᐅᓯᒪᓐᓂᕈᓂ, ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᒧᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᑦᑕᐅᑎᒋᓗᒍ ᐅᕗᖓ 867-645-8084 ᐅᕙᓗ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᕙᑎᖃᑦᑎᐊᕋᓱᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒧᑦ 867-645-8071.

ᖃᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑦ ᕿᒻᒥᖏᓐᓂᑦ ᑲᐱᔭᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒍ ᐅᖃᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐸᐃᔾ ᐴᑦ 867-645-2650ᒧᑦ

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕌᓐ ᐅᐊᓯᖕᒃ
ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5710
rwassink@gov.nu.ca