ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᑎᕆᒐᓂᐊᑦ ᑕᑯᔭᐅᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᖃᓂᒋᔮᒍᓪᓗ ᖃᔅᓯᒐᓚᑦ

ᓄᕕᐱᕆ 10, 2017

ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᓱᓐᓂᒻᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖅ

ᑎᕆᒐᓂᐊᑦ ᑕᑯᔭᐅᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᖃᓂᒋᔮᒍᓪᓗ ᖃᔅᓯᒐᓚᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᑦᑎᓐᓂᒃ

ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᒪᕗᑦ ᐊᖏᔪᒐᓚᒻᒥᒃ ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᖅᓯᒪᓂᖏᑕ ᑕᑯᔭᐅᖃᑦᑕᓐᓂᖏᑦ

ᑎᕆᒐᓂᐊᑦ ᐃᓗᐃᓂ ᖃᓂᒋᔮᒍᓪᓗ ᖃᔅᓯᒐᓚᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᓄᓇᓕᒋᔭᖏᑕ.

ᕿᒻᒦᑦ ᑎᕆᒐᓂᐊᓪᓗ ᐱᖤᓐᖏᓴᖅᑐᑦ ᖃᓂᒻᒪᓯᒻᒥᒃ ᐊᐃᑦᑐᓪᓗᐃᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ. ᑮᔭᐅᔪᑦ ᐃᓅᓕᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓖᑦ

ᑐᐊᕕᓐᓴᖅᑐᒥᒃ. ᑮᔭᐅᓐᓂᕈᕕᑦ ᕿᑦᑐᒃᑕᐅᓂᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᐊᒃᑐᖅᓯᓯᒪᒍᕕᑦ ᑎᕆᒐᓂᐊᒻᒥᒃ, ᐅᐸᒍᑎᓗᑎᑦ

ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᐃᑦ ᑕᕝᕙᓐᖓᑲᐅᑎᒋ.

ᑕᑯᑐᐊᕈᕕᑦ ᑎᕆᒐᓂᐊᒻᒥᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᓱᓐᖏᒃᑯᓂᓗ, ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᕿᒻᒥᓯ ᑎᕆᒐᓂᐊᒻᒧᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᓯᒪᒍᓂ,

ᐅᖄᓚᒍᓗ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᐅᔪᖅ ᓄᓇᓕᔅᓯᓐᓂ ᑕᕝᕙᓐᖓᑲᐅᑎᒋ ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᐊᒡᒍᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᕙᑎᒧᑦ ᖃᓂᒪᖃᑦᑕᐃᓕᔨᖏᑦ (EHO).

ᐅᖄᓚᐅᑎᖏᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ EHO ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ:

 ᑭᕙᓪᓕᒻᒥ 645-8071

 ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ 975 4817, ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ 975-4815

 ᕿᑎᒻᒥᐅᒥᑦ 983-4009, ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ 983-5259

ᓱᕈᓰᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᑦ ᑎᒋᐊᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖏᑦᑐᓂᒃ ᓂᔾᔪᑎᓂᒃ, ᐃᓄᐃᓪᓗ ᓂᔾᔪᑎᓂᒃ ᑎᑭᕌᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᐊᓄᑦ

ᐅᐸᒍᑎᔭᕆᐊᖃᕋᑎᒃ.

###

ᑐᓴᕆᐊᕝᕕᔅᓴᖅ:

ᕌᓐ ᕙᓯᓐᒃ
ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᒻᒧᑦ ᓵᓐᖓᔭᓕᒃ
ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5710
rwassink@gov.nu.ca