ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᕐᒥ ᓈᖑᑲᑕᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕿᑦᑐᖅᓱᑲᑕᒃᑐᑦ

ᐊᒃᑐᐸ 29, 2018

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑦ

ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᕐᒥ ᓈᖑᑲᑕᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕿᑦᑐᖅᓱᑲᑕᒃᑐᑦ

ᓈᙳᑲᑕᓕᕐᒪᑕ ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᕐᒥ. ᐃᒪᐃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᒥᕆᐊᙳᑲᑕᒃᖢᑎᒃ, ᒥᕆᐊᑲᑕᒃᖢᑎᒃ, ᓈᙳᑲᑕᒃᖢᑎᒃ, ᐆᓇᑲᑕᒃᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᕿᑦᑐᖅᓱᑲᑕᒃᖢᑎᒃ.

ᑕᐃᒪᐃᒐᔪᙱᑦᑐᖅ ᑕᒫᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ, ᑖᓐᓇ ᖃᓂᒪᓐᓇᖅ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᒃᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑐᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂᑦ. ᐅᑯᐊ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᑦᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᑦᑎᐊᕙᐃᑦ ᓈᖑᑲᑕᒃᑐᓄᑦ ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐅᐊᓴᒐᔪᒡᓗᒋᑦ; ᖁᐃᖅᓱᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᒋᐅᒃᐸᒡᓗᑎᑦ ᑕᓕᕐᓄᑦ; ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐅᐊᓴᑦᑎᐊᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᓄᑕᕋᓛᕐᒥᑦ ᖁᐃᖏᓕᓴᖅᓯᔭᕌᖓᕕᑦ; ᐊᒻᒪ ᑭᐳᐃᑦ ᐹᑦ ᑎᒍᒻᒥᕕᖏᓪᓗ ᓴᓗᒪᖅᓴᑦᑎᐊᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᐆᓇᖅᑐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᐅᐊᓴᐅᑎᒧᓪᓗ.

ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐋᓐᓂᐊᑲᑕᒃᑐᖅ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᑲᑕᖁᔭᐅᕗᖅ, ᑕᖃᐃᖅᓯᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᑦᑎᐊᑲᑕᒡᓗᓂ. ᒥᕆᐊᖅᓴᑲᑕᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕿᑦᑐᖅᓱᑲᑕᒃᑐᑦ ᓂᕿᓕᐅᑲᑕᒋᐊᖃᙱᑦᑐᖅ ᖃᑕᙳᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᖁᓇᒋᑦ.
ᐃᒥᐊᕐᔪᑲᑕᒃᐸᒡᓗᑎᑦ ᑎᒦᑦ ᐃᒪᖃᖅᑏᓐᓇᕋᓱᒡᓗᒍ. ᓄᑕᕋᓛᑦ ᐊᑦᑕᓇᓛᖑᕗᑦ ᑎᒥᖏᑦ ᐃᒪᖃᕈᓐᓃᖅᓴᕋᐃᒻᒪᑕ. ᓄᑕᕋᓛᑦ ᑎᒥᖏᑦ ᐃᒪᖃᕈᓐᓃᓗᐊᓕᖅᑐᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᖅᐳᑦ ᖁᐃᖏᓕᓴᖏᑦ ᐊᑯᓂᓗᐊᖅ ᐸᓂᑲᑕᒡᓗᑎᒃ ᐃᔨᖏᓪᓗ ᐃᓗᕙᓯᓕᕐᓗᑎᒃ. ᑕᐃᒪᐃᓕᖅᐸᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕈᑎᑲᐅᑎᒋᒍᒃ ᕿᑐᙵᐃᑦ.

ᐋᓐᓂᐊᑲᑕᒃᑐᑦ 48 ᐃᑲᕐᕋᑦ ᐅᒐᑖᓂ ᐅᖃᓗᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᓐᓂᐊᕐᕕᖓᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᒃ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᓴᐃᕌ ᐹᑐᓴᓐ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓚᐅᑲᒃᑐᖅ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5762
spaterson@gov.nu.ca