ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᑲᑕᖁᔨᓂᖅ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑎᖓ ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᑎᑕᐅᖕᒪᑦ ᓄᓇᓕᖓᓄᑦ ᓇᐅᔮᑦ

ᔫᓂ 26, 2017

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑎ

ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᑲᑕᖁᔨᓂᖅ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑎᖓ ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᑎᑕᐅᖕᒪᑦ ᓄᓇᓕᖓᓄᑦ ᓇᐅᔮᑦ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᖓᑕ ᓇᐅᔮᑦ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑎᖓ ᐃᓱᓕᑦᑐᖅ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕌᓐ ᕙᓯᖕᒃ
ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5710
rwassink@gov.nu.ca