ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐳᕙᒃᑯᑦ ᓄᕙᒃᑐᑦ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂ

ᐄᐳᕈ 12, 2019

ᐃᓄᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᖁᔭᐅᙱᖦᖢᑎᒃ
ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᖅ

ᐳᕙᒃᑯᑦ ᓄᕙᒃᑐᑦ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂ

ᐅᓄᖅᓯᕚᓪᓕᕐᒪᑕ ᓄᕙᒃᑐᑦ ᐳᕙᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂ, ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᖁᐱᕐᕈᐃᑦ ᐊᐃᑦᑐᐃᓐᓇᖅᑐᒧᑦ. ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐃᖢᕐᕆᖏᒃᑯᕕᑦ:

  • ᐆᓇᕐᓗᑎᑦ ᖁᐃᖅᓱᑲᑕᒡᓗᑎᓪᓗ;
  • ᑲᒃᑭᓕᑲᑕᒡᓗᑎᑦ;
  • ᐃᒡᒋᐊᕐᓗᒡᓗᑎᑦ;
  • ᓴᐅᓂᙳᓗᑎᑦ;
  • ᑕᖃᖓᖅᑰᔨᓗᑎᑦ; ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
  • ᓂᕆᔪᒪᑦᑎᐊᑲᑕᙱᓪᓗᑎᑦ.

ᐳᕙᒃᑯᑦ ᓄᕙᒃᑐᑦ ᓄᕙᒃᑐᖅᑎᑑᕗᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᐅᓂᖑᔪᑎᑐᑦ, ᐃᒥᕐᔪᐊᐸᒡᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒥᒐᒃᓴᖅᑐᕐᓗᑎᑦ, ᑕᖃᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕆᒐᔪᒃᑕᕐᓂ ᓂᕆᕙᒡᓗᑎᑦ. ᐆᓇᕐᓃᑦ, ᓴᐅᓂᙳᓃᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᑎᓪᓗ ᐃᓅᓕᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐄᓯᓗᑎᑦ Tylenol−ᒥᒃ Advil−ᒥᒡᓘᓐᓃᑦ. ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᔅᓯᓐᓄᙵᐅᓗᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᕈᑎᒋᔭᑎᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᐸᑕ.

ᓄᑕᕋᓛᑎ ᐊᓂᖅᑎᕆᑦᑎᐊᖏᑉᐸᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᒫᒪᑦᑎᐊᑲᑕᖏᑉᐸᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᕈᑎᑲᐅᑎᒋᓗᒍ. ᓄᑕᕋᐃᑦ ᖃᓂᒻᒪᒃᓴᕋᐃᐳᑦ ᐳᕙᒃᑯᖅ ᖁᐱᕐᕈᓄᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᖕᓇᕐᒧᑦ.

ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᑦᑕᐅᓕᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐳᕙᒃᑯᑦ ᓄᕙᖕᓂᕐᒥᑦ, ᐅᑯᐊ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ:

  • ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐅᐊᓴᐃᓐᓇᐅᔭᕐᓗᒋᑦ ᐆᓇᔪᒃᑐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᐅᐊᓴᐅᑎᖃᖅᐸᒡᓗᑎᓪᓗ.
  • ᖁᐃᖅᓱᓕᕌᖓᕕᑦ ᒪᑐᐊᖅᐸᒡᓗᑎᑦ.
  • ᐊᐃᓯᒪᓗᑎᑦ ᓴᓇᕝᕕᖕᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᐳᕙᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕈᕕᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᑦᑕᐃᓕᒪᓗᑎᑦ ᐊᓯᖕᓄᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᖃᒃᑲᓐᓂᕈᕕᑦ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᒧᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕗᐊᓐᑎ ᕼᐊᓗᓇᓐ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6048
WHalonen@gov.nu.ca