ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐱᖁᔭᐅᖏᑦᑐᑦ ᐊᓗᒐᐃᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑯᓇᖓᑦ Minigo brand ᐊᒻᒪᓗ Liberté brand ᐊᓗᒐᐃᑦ ᐴᖅᓯᒪᔪᑦ

ᔪᓚᐃ 21, 2017

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐱᖁᔭᐅᖏᑦᑐᑦ ᐊᓗᒐᐃᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑯᓇᖓᑦ Minigo brand ᐊᒻᒪᓗ Liberté brand ᐊᓗᒐᐃᑦ ᐴᖅᓯᒪᔪᑦ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᖁᔨᕗᑦ ᐱᖁᔭᐅᖏᑦᑐᓂ ᓰᕐᓇᖅᑐᑦ ᐊᓗᒐᐃᑦ (Yoplait Minigo brand ᐊᒻᒪ Liberté brand yogurt ᐴᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᒋᔭᐅᒻᒪᑕ ᐊᐅᒃᑕᔫᓂᑦ.

ᑐᓴᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᓂᕿᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐅᕙᓂ 1-800-442-2342 ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᕆᕗᑎᑦ ᐅᕗᖓ http://inspection.gc.ca/about-the-cfia/newsroom/food-recall-warnings/com...

ᓂᕿᓂᑦ ᐱᖁᔭᐅᖏᑦᑐᓄᑦ ᒫᓂ ᐃᑭᐊᕿᕝᕕᖃᖅᑐᑦ: http://inspection.gc.ca/english/util/listserv/listsube.shtml.

 

###


ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨ:
ᕌ ᕚᓴᒃ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5710
rwassink@gov.nu.ca