ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᑖᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᕿᑭᒃᑖᓗᖕᒥᐅᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᐱᖅᓲᑏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑐᑦ

ᓄᕕᐱᕆ 01, 2018

ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᓄᑖᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᕿᑭᒃᑖᓗᖕᒥᐅᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᐱᖅᓲᑏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑐ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᑲᕐᕉᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᐱᑯᑎᓂᒃ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐱᐊᓂᒃᑕᐅᓂᒃᓴᖏᓐᓂᑦ ᐅᑐᐱᕆ 31, 2018 ᐊᒻᒪᓗ ᑎᓯᐱᕆ 15, 2018 ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ, ᑭᐅᔭᐅᑲᑕᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓛᖅᑐᓂᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ.

ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᑦ, ᑕᑯᔭᐅᔪᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒌᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᓂᒃ ᑭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᐊᓗᖕᒥ ᐊᓂᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓕᐊᖕᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ. ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᑦ ᑭᐅᔭᐅᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᐅᔾᔪᑕᐅᔪᓕᒫᓪᓗ ᑲᙳᓇᖅᑑᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᐊᐱᖅᑯᑎᓂᒃ ᑭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᑐᐊᕈᕕᑦ ᐃᒪᐃᓕᐅᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ:

  • ᐊᐱᖅᑯᑎᓂᒃ ᑕᕐᕋᓕᐅᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᒪᓂᒻᒪᒃᑕᐅᔪᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᑕᑯᔭᐅᕌᓂᒃᑯᕕᑦ;
  • ᐊᐱᖅᑯᑎᑦ ᑭᐅᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᐅᑕᖅᑭᕕᖕᒦᑎᓪᓗᑎᑦ ᐅᑎᖅᑎᓪᓗᒍᓗ ᐊᑕᖏᕐᓗᒍ ᑭᐅᕌᓂᒃᓯᒪᓗᒍ ᐋᓐᓂᐊᕕᐊᓗᖕᒥ/ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐴᒃᓴᐅᑖᓂ ᐴᖅᓯᒪᓗᒍ; ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
  • ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᑦ ᐊᖏᕐᕋᐅᑎᓗᒋᑦ, ᑭᐅᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒧᓪᓗ ᑎᑎᕋᖅᑎᒧᑦ ᐅᑎᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᒃᑯᑦ ᐴᒃᓴᐅᑎᒦᓪᓗᒍ ᓂᐱᙵᑖᓕᖅᓯᒪᕙᒌᖅᑐᒧᑦ.

ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ, ᓴᖅᑭᑕᐅᓛᕈᒪᒋᓪᓗᑎᒃ ᕿᑎᕐᒥᐅᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᓄᑦ 2019 ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑲᕐᕉᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᓯ ᐊᒡᓚᕝᕕᖕᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓂᒃ ᑲᒪᓲᓄᑦ ᐅᕗᙵᕐᓗᓯ patientrelations@gov.nu.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ ᐅᖃᓗᒡᓗᓯ 867-975-5488.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᓴᐃᕌ ᐹᑐᓴᓐ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5762
spaterson@gov.nu.ca