You are here

ᑭᓈᓗᖃᕐᕕᒃ ᑯᕕᓂᑯᖓᓄᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᓯᔪᖅ ᐊᒻᒨᒪᔪᖅᑕᕐᓂᕐᒥᑦ ᐸᖕᓂᖅᑑᖅᒥᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 25, 2015

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᒋᑦᑐᓂᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑎ

ᑭᓈᓗᖃᕐᕕᒃ ᑯᕕᓂᑯᖓᓄᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᓯᔪᖅ ᐊᒻᒨᒪᔪᖅᑕᕐᓂᕐᒥᑦ ᐸᖕᓂᖅᑑᖅᒥᑦ

ᓯᑦᑎᒻᕙ 25, 2015

ᐸᖕᓂᖅᑑᖅ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᓕᐅᕆᕗᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᖁᔨᑦᓱᑎᒃ ᖃᓂᒪᑦᑕᐃᓕᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᓂᕐᒥᑦ ᐸᖕᓂᖅᑑᖅᒥᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᑦᓱᒍ ᒫᓐᓇᕈᓗᒃ ᑭᓈᓗᖃᕐᕕᓪᓗ ᑯᕕᖏᓐᓇᑎᓪᓗᒍ.

ᓄᓇᓖᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒨᒪᔪᖅᑕᖁᔭᐅᒐᑎᒃ ᑭᙵᕐᔪᐊᕐᒥᑦ, ᐊᐅᓚᑦᓯᕕᒃᒥᑦ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᕐᓘᓐᓃᑦ 10 ᑭᓛᒥᑐᒥᑦ ᖃᓂᓐᓂᓕᓐᓂᑦ ᐸᖕᓂᖅᑑᖅᒥᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᑲᓐᓂᓚᐅᖏᓐᓂᖏᓐᓂᑦ.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ:

ᕌᓐ ᐅᐊᓯᓐᒃ
ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ, ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᓪᓗ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓄᑦ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5710
rwassink@gov.nu.ca