ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᒪᕐᒥᒃ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᑲᑕᖁᔭᐅᔪᓐᓃᕐᑐᑦ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥ

ᔪᓚᐃ 16, 2020

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑦ

ᐃᒪᕐᒥᒃ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᑲᑕᖁᔭᐅᔪᓐᓃᕐᑐᑦ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᒪᕗᑦ ᕼᐋᒻᓚᑦᑯᑦ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᐅᓂᑦ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᑲᑕᖁᔭᐅᔪᓐᓃᕐᑐᑦ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑯᕆᔅ ᐴᒡᓕᐊ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓚᐅᑲᒃᑐᖅ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca