ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖃᓇᐃᔮᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᕿᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖅ

ᓯᑎᐱᕆ 30, 2020


ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖃᓇᐃᔮᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᕿᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖅ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐃᖁᔨᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᑦ ᐃᖃᓇᐃᔮᖅᑖᕈᒪᓇᔭᕐᑐᓂᒃ ᐃᖃᓇᐃᔮᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑯᔭᒃᓴᖃᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᐃᑉᐹᑦ ᐅᑐᐱᕆ 13 ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ. ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᑕᐅᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖃᕐᓂᐊᕐᑐᖅ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥᑦ ᐃᖃᓇᐃᔮᒃᓴᐅᔪᓂᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐊᓂᑦ.

ᑐᒃᓯᕋᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᒃᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓯᑲᐅᑎᒋᔪᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᖃᓇᐃᔮᖃᕐᐸᑦ:

• ᑲᑯᔭᐅᔭᖅᑐᕐᑐᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ
• ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐅᔨᐅᔪᑦ.
• ᓂᕿᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ.
• ᑐᓴᔩᐅᓂᕐᒧᑦ.
• ᐱᖁᑎᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ.
• ᐋᕿᐅᒪᑎᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ.

ᐃᖃᓇᐃᔮᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᑯᔭᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᑐᑦ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᐊᓂᑦ, ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ 911, ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ 1−5 ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ. ᐅᐸᒃᑐᑦ ᐱᕕᖃᕐᑎᑕᐅᓂᐊᕐᑐᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᒨ ᐊᖏᔪᖃᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᑦᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓇᐃᔮᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᖁᑎᒃᓴᖃᕐᐸᑦ. ᐃᖃᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑎᑦᑎᕙᒃᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᑦ ᐃᖃᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑐᖅᓯᒪᔪᖃᕐᓂᐊᕐᑐᖅ.

ᐃᖃᓇᐃᔮᖑᔪᖅ ᑭᒡᓕᖃᕐᑎᑦᑎᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ. ᐃᖃᓇᐃᔮᒃᓴᐅᔪᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᓂᑦ, ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᑐᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓕᕐᐸᑦ ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ. ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᕆᐊᖃᕐᑐᑦ ᐃᖃᓇᐅᔮᒧᑦ ᐱᔪᒥᓴᐅᑏᑦ, ᐱᕋᔭᖕᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᖢᑎᒃ.

ᐃᖃᓇᐃᔮᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᕿᔮᕐᑎᑦᑎᓂᖅ ᒪᓕᓛᕐᑐᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19 ᐊᑕᕐᓇᕐᑐᒦᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᓗ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᐃᓕᔭᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᒥᑦ. ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖓᓯᒌᖏᓐᓇᕐᓗᓯ ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᖃᕐᑎᓪᓗᒍ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑕᓇᕋᐃ ᓴᒧᕕᐅᓪ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5712
dsommerville1@gov.nu.ca