ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᖅᓯᕗᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓂᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᑐᓂᒃ

ᒪᐃ 06, 2013

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ

ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᓴᖅᑭᑦᑕᕆᐊᓕᒃ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᖅᓯᕗᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓂᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᑐᓂᒃ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᒪᐃ 6, 2013) – ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᑎᑦᑎᔪᒪᑦᑎᐊᖅᐳᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ (ᒪᐃ 6-ᒥ 12-ᒧᑦ).

ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ, ᔪᐋᓐ ᑎᒡᓈᕐᑦ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥ, ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᐊᔪᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒥᒃ; ᑳᓐᑎᔅ ᐅᐋᑎᐊᓪ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᑭᙵᓂ, ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓂᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᔫᑎᑦ ᒃᓛᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ, ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᕐᓂᐊᕐᖢᓂ ᐃᓅᓯᓕᒫᒥᓂ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓄᑦ.

"ᐅᐱᒋᑦᑎᐊᕋᒃᑭᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᑦ ᐃᑲᔪᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑲᒪᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕘᒥ, ᐊᒻᒪ ᖁᔭᓐᓇᒦᕐᒥᔭᒃᑲ ᑲᒪᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᓇᒡᓕᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ," ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑮᑦ ᐲᑕᓴᓐ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓ.

ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔩᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᖕᒪᑕ ᐊᖏᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔩᑦ ᐊᒥᒐᕋᔪᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᐅᑦᑎᐅᒪᒐᔪᒃᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕘᒥ.

ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓ ᑲᑎᖃᓯᐅᑎᓯᒪᓂᐊᕐᒪᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᑦ ᐅᓪᓗᕆᓕᖅᐸᒍ (ᒪᐃ 12), ᓇᓗᓇᐃᕈᑕᐅᓂᐊᖅᖢᓂᓗ ᕗᓘᕋᓐᔅ ᓇᐃᑦᐃᓐᒌᐅᓪ ᓇᓪᓕᐅᑎᕝᕕᐊᓄᑦ. ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᕐᓕ ᐊᓯᔾᔩᔪᓐᓇᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓪᓗᓂᓗ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔾᔪᑎᓂᒃ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ 1800-ᖏᓐᓃᑎᓪᓗᒍ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔩᑦ ᐃᓂᖃᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᕐᕕᖕᓂ 25-ᓂᒃ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᒃ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕘᒥ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᑐᐊᕌᓗᒃ - ᕿᑭᖅᑕᓃ ᐋᓐᓂᐊᕕᐊᓗᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᔮᒃ ᐸᐸ-ᔫᓇᓪ

ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᓄᑦ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

867-975-5766

jpepper-journal@gov.nu.ca