ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ATIPP-ᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓪᓗ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓄᓪᓗ ᒪᓕᒐᕐᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ
ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ # 1084
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 1000, ᐃᓂᖓ 200
ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᔭᓯᑲ ᔭᖕ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᓴᐳᔾᔭᐅᕕᖕᒥ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-6044
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-6091
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: Jessica.Young@gov.nu.ca

 

 

 

ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒻᒫᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓄᑦ, ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᓪᓗ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ
ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑐᓄᑦ, ᓴᓇᔨᓪᓚᕆᖕᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖏᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 1000, ᐃᓂᖓ 1260
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᓲᓪᑦ ᒪᖕᑳᒃᓯ (Zsolt Munkacsy)
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᓴᓇᔨᐅᓂᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867- 975-5280
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ:  867-975-6266
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: ZMunkacsy@GOV.NU.CA

 

 

 

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 1000, ᐃᓂᖓ 700
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᑯᕆᔅ ᒪᒃᓃᔪᓪ
ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔨ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-5465
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-5305
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: CMacNeil@gov.nu.ca

ᑯᕆᔅ ᒧᓛᓕ
ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔨ / ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-5342
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-5305
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: kmullaly@gov.nu.ca

 

 

ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐅᐊᓴᕐᕕᕕᓂᖅ ᐃᒡᓗᖅᔪᐊᖅ 903
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 1000, ᐃᓂᖓ 800
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᓇᐸᔅᓯ ᑯᓗᓛ
ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-5533
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-5504
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ:  nkolola@gov.nu.ca

ᔫᓇᔅ ᐊᓵᓇᕼᐊ (Jonas Azonaha)
ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-5575
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-5504
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: JAzonahaCH@fov.nu.ca

 

 

 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 1000, ᐃᓂᖓ 1570
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᔨᒥ ᐅᓈᓕᒃ
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-7873
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-7870
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: jonalik@gov.nu.ca

 

 

 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 1000, ᐃᓂᖓ 900
ᐃᖃᓗᐃᑦ, NU X0A 0H0

ᑯᑐᓚ ᒪᑦᓴᔨ
ᑐᑭᒧᒃᑎᑦᑎᔨ, ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᓪᓗ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-5605
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-5605
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: kmatshazi@gov.nu.ca

ᒥᐊᓕ ᕿᓚᕝᕙᖅ
ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-5671
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-5605
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: mkilabuk1@gov.nu.ca

 

 

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑕ 1000, ᐃᓂᖓ 1320
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᔮᓇᑕᓐ ᐱᓐ
ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: (867) 975-7707
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 975-7740
ᐃᕐᖏᓇᖅᓯᐅᑕ: jpynn@gov.nu.ca

 

 

 

 ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ # 1084
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 1000, ᐃᓂᖓ 200
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᓇᐸᑦᓯ ᕘᓪᔪ
ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ, ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-6078
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-6092
ᐃᕐᖏᓇᖅᓯᐅᑕ: nfolger@gov.nu.ca

ᔭᓯᑲ ᔭᖕ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᓴᐳᔾᔭᐅᕕᖕᒥ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-6044
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-6091
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ:  Jessica.Bell@gov.nu.ca
 

 

ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
224 ᐊᕐᓇᑲᓪᓚᒃ ᐃᒡᓗᖅᔪᐊᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᕕᓂᑐᖃᕐᒥ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 1000, ᐃᓂᖓ 1230
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᐋᓕᓴᓐ ᑕᐃᓗ
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᐅᓚᐅᑲᒃᑐᖅ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᓪᓗ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-5205
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-5297
ᐃᕐᖏᓇᖅᓯᐅᑕ: ataylor1@gov.nu.ca

ᓴᐃᕌ ᑐᕝᑦᔅ (Sarah Tufts)
ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-5201
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-5297
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: stufts@gov.nu.ca

 

 

ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 1000, ᐃᓂᖓ 330
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᒫᑦᔅ ᓵᓐᐹᑲᓐ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᑦ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-6875
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-5805
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: msandbakken@gov.nu.ca

 

 

 

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᓯᕗᒻᒧᑦ ᐃᒡᓗᖅᔪᐊᖅ 1107
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 1000, ᐃᓂᖓ 1000
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᒧᕈᒋᔅ ᓇᕋᔭᓇᓐ (Murugesh Narayanan)
ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑐᓄᓪᓗ ᑲᒪᔨ/ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᐅᖃᓚᐅᑖ:        867-975-5729
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-5795
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: MNarayanan@gov.nu.ca

ᓕᓂᐊ ᐃᖕᐳᕆᒡᓯᑕᓐ
ᑐᑭᒧᒃᑎᑦᑎᔨ, ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᓪᓗ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-5717
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-5733
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: Llngebrigtson@gov.nu.ca

 

 

ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 1000, ᐃᓂᖓ 500
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᔅᑎᕙᓐ ᓵᑕᒃ
ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᓪᓗ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-6158
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑦ: SShaddock@gov.nu.ca

ᒫᒃ ᐅᐃᑦᔮᓂ
ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᓕᕐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔨᒻᒪᕆᒃ/ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑐᓄᓪᓗ ᑲᒪᔨ
ᐅᖃᓚᐅᑖ:  867-975-6346
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-6151
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: MWitzaney@gov.nu.ca

 

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ
ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒥ ᒪᓕᒃᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 1000, ᐃᓂᖓ 500
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ XOA OHOᔅᑎᕙᓐ ᓵᑕᒃ

ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᓪᓗ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-6158
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑦ: SShaddock@gov.nu.ca

ᒫᒃ ᐅᐃᑦᔮᓂ
ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᓕᕐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔨᒻᒪᕆᒃ/ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑐᓄᓪᓗ ᑲᒪᔨ
ᐅᖃᓚᐅᑖ:  867-975-6346
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-6151
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: MWitzaney@gov.nu.ca

 

 

 

ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ
ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᒪᓕᒃᖢᑎᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᕕᐅᕙᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 1000, ᐃᓂᖓ 500
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᔅᑎᕙᓐ ᓵᑕᒃ
ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᓪᓗ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-6158
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑦ:  SShaddock@gov.nu.ca

ᒫᒃ ᐅᐃᑦᔮᓂ
ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᓕᕐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔨᒻᒪᕆᒃ/ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑐᓄᓪᓗ ᑲᒪᔨ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-6346
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-6151
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: MWitzaney@gov.nu.ca

 

 

ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ/ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ
ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᒪᓕᒃᖢᑎᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 1000, ᐃᓂᖓ 330
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᑕᐃᕕᑎ ᑯᕉᔅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᓗ        
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-645-8481
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867- 645-3327
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: dcrews@gov.nu.ca

 

 

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ
ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᒪᓕᒃᖢᑎᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 1000, ᐃᓂᖓ 300
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᒫᑦᔅ ᓵᓐᐹᑲᓐ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᑦ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-6875
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-5805
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: msandbankken@gov.nu.ca

 

 

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ (LHOs)

ᑕᑯᓗᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓄᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ
ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒃᖢᑎᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 609
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᔭᓯ ᔭᐃᑲᑉᔅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᓪᓗ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-979-7227
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-2549
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ:   Jesse.Jacobs@arcticcollege.ca

 

 

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᒃ
ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓄᑦ ᐊᑮᑦᑐᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᖓᑕ ᐱᖁᔭᖓ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑕ 2548
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᐋᓐᔨᓚ (ᐸᐅᒃᕼᐊᐅᔅ) ᒪᒃᕘᓴᓐ
ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᒻᒪᕆᒃ, ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-7891
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-7897
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-888-758-0038
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: abarkhouse@nbcc.nu.ca

 

 

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ
ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓄᑦ ᐊᑮᑦᑐᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᖓᑕ ᐱᖁᔭᖓ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 249
ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, NU X0C 0G0

ᐱᕐᓇᑎ ᑐᑕᓄᐊᒃ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-645-3170
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-645-3755
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: bernie@ndcorp.nu.ca

 

 

 

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ
ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓄᑦ ᐊᑮᑦᑐᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᖓᑕ ᐱᖁᔭᖓ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 1000, ᐃᓂᖓ 1400
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᒫᒃ ᓘᑲᔅ
ᑐᑭᒧᒃᑎᑦᑎᔨ, ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᓪᓗ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-7217
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-979-4194
ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑦ: mlucas@gov.nu.ca

 

*ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐱᓯᒪᒃᖠᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᒡᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᖕᓄᑦ (LHOs) ᓇᒃᓯᐅᔾᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓄᓪᓗ ᒪᓕᒐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓄᑦ

 

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᖅᑯᖅᑐᐃᕝᕕᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ
ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᒪᓕᒃᖢᑎᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᑐᖃᐅᔪᓄᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 310
ᐃᒡᓗᓕᒃ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0L0

ᐄᑐᐊᖅ ᐋᑦᑭᓐᓴᓐ
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᖅᑯᖅᑎᕆᔨ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-934-2044
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-934-2047
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ:  eatkinson@gov.nu.ca

 

 

ᖁᓪᓖᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐊᕐᓇᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᒪᓕᒃᖢᑎᑦ ᐊᕐᓇᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ ᐱᖁᔭᖓᓂ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 388
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᐸᑦ ᐲᑎ
ᓯᕗᓕᖅᑎᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-979-6690
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-979-1277
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-866-623-0346
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ:   director@qnsw.ca

 

 

ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖ
ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ ᖁᓪᓕᖅ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖ ᐱᖁᔭᖓ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 580
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᓰᓚ ᐸᐸ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔩᑦ / ᐃᓇᖐᓯᒪᔪᖅ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖕᒥ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-979 -7534
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-979-7566
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: spapa@qec.nu.ca

 ᐱᕋᔭᒡᕕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ
ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒃᖢᑎᑦ ᐱᕋᔭᒡᕕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 1000, ᐃᓂᖓ 500
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᔅᑎᕙᓐ ᓵᑕᒃ
ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᓪᓗ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-6158
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑦ: SShaddock@gov.nu.ca

ᒫᒃ ᐅᐃᑦᔮᓂ
ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᓕᕐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔨᒻᒪᕆᒃ/ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑐᓄᓪᓗ ᑲᒪᔨ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: 867-975-6346
ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-6151
ᐃᕐᖐᓈᖅᑐᐊᖅ: MWitzaney@gov.nu.ca

 

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ  ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ
ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᖅ ᒪᓕᒃᖢᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓄᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊᑕ ᑐᕌᕈᑖ 8888, 5029-49
ᔭᓗᓇᐃᕝ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ X1A 2R3

 

ᒫᑎᐅ ᑰᒃᔅᑯᕐ, MA
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᑯᓂᒃ
ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐳᔾᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᒻᒥᓅᖓᔪᑦ (ATIPP) ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ  ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ
ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥᓪᓗ
ᐅᖃᓚᐅᑖ: (867) 920-3808
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑦ: matthew.koczkur@wscc.nt.ca