Logo Home

You are here

ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ

ᑐᙵᓱᒋᑦᑎ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᐅᓪᓚᕆᒃᑐᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ (ᒥᓂᔅᑕᒡᒍᑏᑦ) ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑦᑐᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᖏᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᒋᓗᒋᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᑲᒥᓯᓇ

ᑐᕌᖅᑕᕗᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ

ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᓕᕆᕕᒃ

ᐊᖏᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᖅᑐᖅ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᓄᓇᕗᒥ

ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᕕᖏᑦ