ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᓴᖅᑭᑎᓂᖕᒥᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᖕᓂᖕᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᐃᑦ ᐃᓄᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 23-ᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓄᓇᑖᕈᑎᓂᒃ ᐊᖏᕈᑎᒥᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑎᓂᒃ ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᒪᑯᓂᖓ:

ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎ

ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓯᕗᒧᐊᒃᑎᐅᕗᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓂᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᓂᑦ.  ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᓂᖅᐹᖑᕗᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ.

ᑕᐅᑐᙳᐊᖅᑕᑦ:  ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᕗᑦ ᐃᓄᖏᓐᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᖏᓐᓂᑦ.  2020-ᐅᓕᖅᐸᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᕗᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑕᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᒃᓴᓄᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂᑦ, ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᑕᖃᐅᖅᑐᐃᓐᓇᐅᓪᓗᑎᒃᓗ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ.

ᐊᒥᓲᖕᒪᑕ ᐊᒃᓱᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᓂᑦ ᐱᕕᒃᓴᓂᑦ ᓴᖅᑭᑦᑐᖃᕆᓪᓗᓂ.  ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᑎᒎᓲᖑᒐᑦᑕ.  ᐅᐱᒍᓱᖕᓂᖃᖕᒪᑦ ᐱᕈᖅᑎᑦᑐᓐᓇᕋᑦᑎᒍᑦ ᒐᕙᒪᕗᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒃᑯᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᖃᓂᓐᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᑐᐊᓂᖅᓴᐅᔪᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ.

ᓴᖅᑭᑦᑎᓪᓗᓂ ᓄᑖᒥ ᒐᕙᒪᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᑦ ᐊᒥᓱᓂ ᓴᖅᑭᑦᑎᖃᑦᑕᕐᐳᖅ.  ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᑦᑕᐅᖅ ᐱᕕᖃᖕᓂᖏᓐᓂᑦ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐊᒥᓱᕈᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᕕᖃᖕᓂᖅᓴᐅᒻᒪᕆᒃᐳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᒃᓴᖅ, ᐃᓅᓯᖃᖕᓂᖏᑦ ᖁᕝᕙᕆᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᕐᓗᑎᒃ ᐃᓗᐃᑦᑑᓕᖓᔪᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ.  ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᕗᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓄ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᓗᑎᒃ ᐃᓄᖁᑎᖏᓐᓂᑦ.  ᐊᑲᐅᓛᖑᕗᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓃᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᑭᐅᓴᕋᐃᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖕᓅᓕᖓᓗᑎᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑎᒍᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔭᐅᕗᐃᑦ ᐸᖕᓇᐃᔾᔪᑎᑕᖃᖕᒪᑦ ᐅᑯᓄᖓ:

 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᖅᓯᐅᓪᓗᑎᒃ, ᓂᕈᐊᖅᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐱᔭᖅᑎᑖᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᐊᖅᑐᒥᑦ ᐊᒡᓚᕕᓕᕆᓂᖕᓂᑦ ᓄᑖᒥᑦ ᕿᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᓄᑦ.
 • ᐊᒥᓱᕈᕆᐊᓪᓚᕆᒃᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ
 • ᓴᖅᑭᑦᑎᓗᑎᒃ ᓄᑖᓂ ᐱᕈᕈᓐᓇᖅᑐᖃᖃᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ.
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕙᒌᔭᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᑖᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ.
 • ᐱᕙᒌᔭᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖕᓂᒃᓴᖏᓐᓂᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᖏᓐᓂᑦ.
 • ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑐᓗᖅᑕᕈᑕᐅᔪᑦ ᐲᔭᕐᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖕᓂᒃᓴᖏᓐᓄᑦ.
 • ᓴᖅᑭᑏᓐᓇᐅᔭᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᑎᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒻᒪᕆᖕᒥ ᐃᓅᙱᑦᑐᓂ ᐃᓄᖃᖅᐸᒃᑐᕕᓂᖕᓂᑦ.
 • ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᑎᒍ, “ᑐᕌᑐᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔾᔫᒥᔪᓂ ᑭᒃᑯᓕᒫᓂ”, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᖃᐅᔨᔪᓐᓇᕐᐳᑦ ᐃᑭᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖕᓂᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐃᓐᓄᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐅᕗᖓ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᓗᑎᑦ:

ᓯᕗᒧᐊᖃᑎᒌᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯ

ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867-975-6016

ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ: 867-975-6245

 

 

ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ 23

ᐱᔾᔪᑎᐊ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔫᑉ 23 ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᐅᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖕᓂᖕᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓄᓇᑖᕆᔭᐅᓯᒪᔫᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᓂᖕᓄᑦ.  2003-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓚᐅᖅᐴᒃ ᑕᒪᓐᓇ 85 ᐳᓴᓐᑎᐅᓇᔭᖕᓂᖓᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ.

ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᑖᑉᓱᒧᖓ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖕᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏ ᑲᒪᓂᐊᕐᐳᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕐᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓄᓇᑖᕆᔭᐅᓯᒪᔫᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᓗᑎᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂ, ᐱᔪᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᑎᒋ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᖅᓯᒪᖕᒪᖔᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᒃᓴᖅ.  ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᖕᓂᖕᒧᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᓗᑎᒃ ᖃᓄᑎᒋ ᐊᔪᙱᓐᓂᕆᔭᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᖅᑕᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᑕᐅᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖕᓂᒃᓴᒧᑦ ᐸᖕᓇᐃᓂᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᑳᕋᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑕᐅᓃᑦ.

ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓕᒫᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ/ᐱᓕᕆᕝᕕᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖕᓂᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐸᖕᓇᐅᑎᓂᑦ ᐊᒥᓱᕈᖅᐹᓪᓕᕋᓱᐊᖅᓗᒋᑦ ᐱᓯᒪᓗᒋᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᖕᓂᑦ.

ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅ ᐊᑖᓂ 23 ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᐳᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑳᕋᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑕᐅᓂᖕᒧᑦ ᐸᖕᓇᐅᑎᓂᑦ.

ᐊᒃᓱᕉᑕᐅᔪᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂᑦ ᒐᕙᒪᐅᔪᐃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐱᑖᕐᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᑲᓃᓕᕈᓂ, ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᑎᑑᕐᓗᓂ.

ᐅᖃᓕᒫᖅᓗᒍ ᑎᑎᖃᖅᓯᒪᔪ 23:

http://nlca.tunngavik.com/?page_id=2301

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑕᐅᓃᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑕᐅᓃᑦ ᐃᓚᖃᐅᖅᐳᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᑐᐃᓐᓇᕐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᓵᓄᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᑎ ᓄᓇᕘᑉ ᐱᒋᐊᖕᓂᖓᓂ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᖏᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᐅᒪᓃᑦ ᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᓪᓗ.

 

ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅᓗ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖃᖃᑦᑕᕐᐳᑦ, ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᕙᒃᖢᑎᒃᓗ ᐱᓗᐊᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᖁᕝᕙᖅᐹᓪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ.  ᓇᕿᑦᑎᕕᒋᓗᒍ ᑲᓱᕐᕕᖓᑦ ᑕᑯᓇᖁᓪᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂᑦ:

 • ᐊᒡᓚᒃᕕᓕᕆᓃᑦ
 • ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓃᑦ
 • ᖃᕆᓴᐅᔭᕆᓕᓃᑦ
 • ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓃᑦ
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᖕᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓃᑦ
 • ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᖕᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖕᒧᓪᓗ
 • ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᕚᓪᓕᕈᑏᑦ
 • ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ
 • ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ/ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓃᑦ