ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᒡᓗᓕᒃ – ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᐱᓱᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᐱᙳᐊᕐᕕᖓᓂᑦ ᓯᒡᔭᒧᑦ ᓇᑉᐸᖅᑕᓂᒡᓗ ᐃᑭᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᓯᒡᔭᒦᓕᕈᑎᒃ

ᓯᑎᐱᕆ 10, 2013
Town(s): 
ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ
Location (Place): 
Community Hall to the beach

ᐃᒡᓗᓕᒃ – ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᐱᓱᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᐱᙳᐊᕐᕕᖓᓂᑦ ᓯᒡᔭᒧᑦ ᓇᑉᐸᖅᑕᓂᒡᓗ ᐃᑭᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᓯᒡᔭᒦᓕᕈᑎᒃ

Contact: 
ᓄᓇᔅᓯᓐᓂ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᒋᔭᓯ
Cost: 
Free