ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑎ

ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ ᕼᐋᒻᒪᓚᖓᓂ ᐃᒥᕐᒥ ᖃᓛᑦᑎᖅᑳᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᔪᖅ

ᑭᓈᓗᖃᕐᕕᒃ ᑯᕕᓂᑯᖓᓄᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑦᓯᔪᖅ ᐊᒻᒨᒪᔪᖅᑕᕐᓂᕐᒥᑦ ᐸᖕᓂᖅᑑᖅᒥᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᒪᐃ 14, 2021
ᐅᓪᓗᒥ, 12-ᓂᒃ ᓄᑖᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖅᑲᐅᕗᒍᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᑖᖅᑐᓂᒃ 8-ᓗ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᖢᑎᒃ.
ᒪᐃ 13, 2021
ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᓗᐊᓐ ᑯᓱᒐᖅ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᐅᑉ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖁᑖᓂ ᒪᐃ 27, 2021−ᒧᑦ.
ᒪᐃ 11, 2021
ᒪᐃ 10−ᒥᑦ 16−ᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᕗᖅ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᒋᔭᐅᓂᖓᓂᒃ. ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔩᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᖅᐸᖕᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒦᑦᑐᓄᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓯᒪᔪᐃᑦ.
ᒪᐃ 03, 2021
ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖓᑦ ᓘᒃᑖᖅ ᒪᐃᑯᓪ ᐹᑐᓴᓐ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᓄᒃᑕᕐᓂᕆᕙᒃᑕᖓᓂᒃ ᓄᓇᑦᑎᐊᒧᑦ (NWT−ᒧᑦ) ᑕᒪᓐᓇᓗ ᒫᓐᓇᑲᐅᑎᒋ ᐊᑐᓯᒋᐊᕐᓂᐊᖅᖢᓂ.
ᒪᐃ 03, 2021
ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ ᒪᐃ 3−ᒥᑦ 9-ᒨᕗᖅ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᑎᓕᐅᕆᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ ᐱᕕᒃᓴᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ, ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑕᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᒥᓄᑦ, ᐃᓚᒥᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ...
ᒪᐃ 02, 2021
ᐊᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᓅᑦᑖᖅ ᒪᐃᑯ ᐹᑐᓴᓐ ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᖅ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓯᐊᒻᒪᔅᓯᒪᓕᕐᓂᖓᓂᒃ ᓄᓗᔮᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᓐᓂ, ᑖᓐᓇ 176 ᑭᓛᒥᑕᓂ ᐅᖓᓯᓐᓂᖃᖅᑐᖅ ᐱᖓᓐᓇᐸᓯᐊᓃᑦᑐᖅ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᐅᑉ.
ᐄᐳᕈ 29, 2021
ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᓗᐊᓐ ᑯᓱᒐᖅ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᐅᑉ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖁᑖᓂ ᒪᐃ 13, 2021−ᒧᑦ.
ᐄᐳᕈ 24, 2021
ᓘᒃᑖᖅ.ᒪᐃᑯᓪ ᐹᑐᓴᓐ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ, ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᖅᑲᐅᕗᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᕐᑐᓂᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᖕᒥᑦ. ᑕᒪᖕᒥᒃ ᐊᒃᑐᐊᔫᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᖃᓕᖅᑐᓄᑦ.
ᐄᐳᕈ 26, 2021
ᐄᐳᕈ 24−ᒥ 30−ᒧᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᓕᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐅᔾᔨᖅᓴᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᐅᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥ.
ᐄᐳᕈ 19, 2021
ᓘᑦᑖᖅ ᒪᐃᑯᓪ ᐸᑐᓴᓐ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ, ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᖅ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᓄᕙᔾᔪᐊᕐᓇᖅ 19-ᓖᓐᓂᒃ ᑭᙵᕐᓂ. ᓄᕙᔾᔪᐊᕐᓇᖅᑐᓖᒃ ᑐᕌᖓᙱᑦᑐᑦ ᓯᐊᕐᒪᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᒧᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ 30−ᐅᓕᖅᑐᑦ...
ᐄᐳᕈ 14, 2021
ᓘᒃᑖᖅ ᒪᐃᑯᓪ ᐹᑐᓴᓐ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓘᒃᑕᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᑖᖅᑐᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ.
ᐄᐳᕈ 15, 2021
ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᓗᐊᓐ ᑯᓱᒐᖅ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᐅᑉ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖁᑖᓂ ᐄᐳᕈ 29, 2021−ᒧᑦ.

ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᙳᐊᖓ

ᓇᕿᓪᓗᒍ ᓄᓇᒋᔭᓯ ᖃᐅᔨᔪᒪᒍᔅᓯ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᑦ ᒪᓂᒪᕙᒃᑐᑦ.

ᖑᓂᕋᖅᑕᐅᔪᖅ

ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓅᖓᔪᑦ
body { background-color: #f0f0f0; font: 1em/162% verdana, arial, helvetica, sans-serif; } h1 { text-align: center; } #container { max-width: 62.5em; padding:
New Public Health Act FAQ body { background-color: #f0f0f0; font: 1em/162% verdana, arial, helvetica, sans-serif; } h1 { text-align: center; } #

ᐊᒡᒋᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᓯᓂᐊᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᓕᒫᓄᑦ. ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐅᐃᕆᓯᒪᔾᔪᑕᐅᓕᖅᐸᒃᑐᓄᓪᓗ ᐃᓂᒧᑦ ᑲᒪᔨᒋᔭᐅᔪᒧᑦ...
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᓯᓂᐊᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᓕᒫᓄᑦ. ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨᒧᑦ, ᐃᓗᐃᖅᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᒧᑦ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ...
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐅᒃᑯᐃᖓᔪᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒧᑦ, ᐃᓅᓯᖃᓕᖅᑎᑕᐅᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ, ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᑐᓕᕆᔨ...