Havaktingit

Logo Home

You are here

A-Z Programs & Services

k
A C E F H I K M N P Q T U
Munarhiliqiyikkut
Kanatami Hingaiyaqtun Niritjutikhangit Havaaqhaq arnanut hingaiyaqtunut maamaktitiutluuniit. Taiguaryuumirumaguvit...
Munarhiliqiyikkut
Munarhiliqiyikkut tunihimaanginaqtun tamainut Nunavunmi munarhitkuni nunalaanilu munarhiliqiyunik havagviini. Taima kapukhiutiit aulayut ublungnut taima aulaaqtinatin hilataani Nunavunmi. Taiguaryuumirumaguvit...
Munarhiliqiyikkut
Taima katuhirumaguvit Nunavunmi, piqaqtukhauyutin katuhiqnahuaqtunut laisikharnik nunalaaniluuniit namagiyautjutikharnik talvuuna angatjuvitigun. Taiguaryuumirumaguvit...
Kavamaliqiyikkut
Kavamaliqiyunut Nunallaani Tuhaqtitiyi nunalingni akulliuyuq uqaqatigiyaami kavamagiyavut. Pittaalriangita tamaita kavamatkut piqutait hivayarlugu upagluguluuniit Kavamaliqiyunut Nunallaani Tuhaqtittiyi havagviani titiraqhimayuq hamani. Taiguaryuumirumaguvit...
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu
Students in grade 8, 10 & 12 could receive a cash award for their efforts in Math and Science!
Maligaliqiyikkut
Taima ilaqaguvit huikhimayumik taima Naunaitkutaitumik Piutikhanut Ilaruhungnut, Havagviangit Kitkutuinarnarnik Kivgaqtiq Kavamatkuni ikayugiaqaqtun. Hivayaqlugu Havagviangit Kitkutuinarnarnik Kivgaqtiq Kavamatkuni uvanut nampamun 1-866-294-2127, ilauqaqniaqtun Inuktitut. Taiguaryuumirumaguvit...
Maligaliqiyikkut
Kuatiliqiyikkut munagihimaaqtun malikhautikharnik ikayuutikharnik Nunavunmi Kuatiliqiyunut Maligarnik tamainut Nunavunmiunun. Havagviangit aituihimaanginaqtunlu ikayuutikharnik inungnut nunalaani, kuatiliqiyut havaktiit, katimayiingit, Palihimat, ilitagiyauyutlu havaktiit uqaqtiuyut Nunavunmi. Taiguaryuumirumaguvit...