Havaktingit

LogoHome

You are here

How can we help you?

Munarhiliqiyikkut
Hivayaqlugu igukhanik munagiyauhimaaqtukhatlu hivunigaalukmun havagvikyuat Nunavunmi. Taiguaryuumirumaguvit...
Munarhiliqiyikkut
Uqaqatigilugu Kinami uppiriyat: ilagiyat, inirnighaq, ilannanluunniit. Hivayaqlugit upakluguluunnit nunallaarni munarihitkut takuyumalugit naunaiyaqlugu.
Maligaliqiyikkut
Qiniqhimaaruvit ikayuutikharnik naunairutingnikluuniit talvuuna maliktakhainik pukuktakhainikluuniit maningnik aulayut talvuuna nuttarangnut ikayuutikharnik, hivayaqlugu atanguyaq talvani ilaqaqtunik ikayuktiuyut havagviani Kuatiliqivingmi. Taiguaryuumirumaguvit...
Avatiliqiyikkut
Avatiliqiyikkut (DOE) avalitut titiraqaqtut tuniurhaiyiuyut Nunavunmi Iliharvikhat umani Kanatami Uumayulirijirjuat Ilinniaqtuliriyikkut Pinahuarutit. Umayunik Ilihautikhat unalu Qiqumanirmiutanik Ilihautikhat avatingnut ihumagiyaulluakhimayut Ilinniaqtuliriyikkut pinahuarutit atuqtauvakhimayut Kanatamiunit ilihaiyinit 15-ni ukiuni. Ayuikhavikhatit qanuqtut umani Iliharvikhat, Taiguaryuumirumaguvit...
Avatiliqiyikkut
Ilihaiyiuguvit ilihaqtuguvitluuniit Nunavunmi qinirhiaguvit naunaikhitjutikhanik avatiliqinikkut qauyimayumik havaktimik pullaquyiguvit, qauyihaqtit avatiliqinikkut havaktit pullaqulugit iliharvingnut, Taiguaryuumirumaguvit...
Ilinniaqtuliqiyikkut
Ilihautikhaat Ilihakviknilu Ikayuutikhat tamainnut ikayuqlutik, havaakhanut aulatjutikhanullu tahapkununga K-mit 12-mut ilihaudjutikhanut ilihautinullu pivalliatjutikhanik, piliuqtakhanut havaktakhanullu, ilihautikhanut ayuiqhaudjutikhanullu atuqtakhainut pivalliatjutikhat. Taiguaryuumirumaguvit...
Inmikkut pittiagiangat akhuqnaqtun ihumaliuttiagiaqaqtun. Taima naunairutilik ilikkut pittianginaqtutin inuuhiringnik, - iqqaiyakkut, ihumatigun, nulliqinikkutlu – taima nanminikkut aulayaangat nulliagiiqatigiqaguvitlu. Taiguaryuumirumaguvit...
Havaktingit Naunaitkutingit
Are You an Apprentice or an Employer of Skilled Trades People?
Avatiliqiyikkut
Ilihaiyiuguvit nunangnilu katimaqatiuguvit qinikhiaguvit ilihautikhanik avatiliqinikkut, una naqillugu titiqanik atiinik piqaqtuq ilihautikhanik. Taiguaryuumirumaguvit...
Havaktingit Naunaitkutingit
Tamna Iningnikhat Urhuqyualiqinikkut Maniktaqvikhangit havaaqhauyuq ikayugiangat manikhaqnun akituvalaarutiit unaqutikharnik urhuqyuarutikhaaqnik iningnikhanun inuuhimaaqtunlu aihimavingmini.