You are here

Uuktuquiyut – Ilikkut Ilitaqhidjutinahuarnirmun Inulramminun (I-SPY) Maniliqtuutiqhaanut

Maassi 06, 2023

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Uuktuquiyut – Ilikkut Ilitaqhidjutinahuarnirmun Inulramminun (I-SPY) Maniliqtuutiqhaanut

Pivalliajuliqijikkut Ingilrajuliqijikkullu Havagvia tadja piliqtuq uukturutinik uumunga I-SPY Fund-mun. Maniliungitkuvit timiqutigiyauyuq piliuqtuq ihuarhilugillu nalunaqtunik-ittut ilihaidjutikhanik Nunavunmi inulramiinut, piinariaqarungnaqhiyutit.

I-SPY manikharvik ikayuutigiyait hanaqidjutikhat taimaa:

  • ilaupkakhugit Nunavunmi ilihaqtut uuktuqtittugit ilitaqhinahugitpagait ilihaidjutikhanik;
  • aulapkaliqlugit piumajaujut nalunaqtuliqinirmun ilihaqtunun;
  • aqhuugutigilugit havaaghat nalunaqtuliqinirmun ajungnaqtununlu
  • Naunaijariangini Nunavunmun-ihuaqtut uuktuutit naunaqtuliqinimrun ihivriurutit havaaghallu havaktauliqtut.

Umikvikhaa uukturvikhaq talvani Qiqaijalirvia 31, 2023.

Naunaiqyumirumaguvit, pulaaqlugu https://gov.nu.ca/in/pivalliayuliqiyikkut-ingilrayuliqiyitkullu/programs... hivayaqluguluuniit Andrea Kablutsiak, Uyaraqhiuqtunik Ilituqhaidjutikharnik Tutqikhaiyi, uvani 867-857-3195 akablutsiak1@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Weichien Chan
Atan'ngujaq, Tuhagakhanut
Pivalliajuliqijitkut Ingilrajuliqijitkullu
867-975-7818
edt@gov.nu.ca