Havaktingit

You are here

Mihigivakluhi, akhaluutirtun qayagiluhi

Aktuupa 18, 2019

Inungnut Tuhaqtitaudjut

Mihigivakluhi, akhaluutirtun qayagiluhi

Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu itqumahimaaquyut Nunavunmiunun imailiugianganik qayagiluhi akhaluutiturtukhat, kayumitilaarutikhangit tautuktukhat akhaluutituqtilunik.

Aquttun akhaluutinik qayagiyukhat iliharviit apqutainik, ilihimayukhat ilihaqtunik agyaqtutigiyaingit akhaluutiryuangit aikhitun agitiyutlu ilihaqtunik qunngiattiarlugitlu malikhautikhangit maliktauyukhat:

  • Nutqarlutik tamangni avatingniitunik tikiutinanik iliharviit agyaqtihimaaqtunik taima qulliit qaumaqataligumik nutqarvikhangit tautungnagumik.
  • Naunaiyailutik nutaqqat anihimayut ikitunluuniit ilihaviit agyaqtutimun qaumaqataligumiklu qullingit nutqarvikhangit qamitpanik aulatinanik.

Nutqangitkuffi, ilharvingmun agyaqtiqaqtillutik hitamanik laisirnut nutangitkuvit ayungnautiqarniaqtutin naunaitkutingnik iliuraqtauniaqtut imaalu $115tallamik akiliktauligiaqliqtun. Aqutunik laisiqaqtunik ayungnautiqarniaqtun naunaitkutingnik iliuraqtauniaqtun naunairutiqaqtun taima ayungnautiqarniaqtun aquyaangat laisingni. Katitirutingni talvuuna 15nik ayungnautiqarniaqtun naunaitkutingnik naunairutiqarniaqtun nutqaqtitiyaangat aqugianganik atuqhimaarutingnik.

Qayagivaklutin akhaluutiliguvit tamaita tikiutiyaamingni nakuuyumik.

###

Tuhaqtipkainikkut uqaqvigilugu:

Matthew Illaszewicz
Atan'ngujaq, Tuhaqtipkaijiit
Pivalliajuliqijikkut Ingilrajuliqijikkullu Havagvik
867-975-7818
millaszewicz@gov.nu.ca