You are here

Kangiqhipkaidjutit

 

Kangiqhipkaidjutit
Aulagut Ihuaqtumik Apqut
Saivauyut Maliktakhat Ikayuutikhat Aullaqtirutikharnik Nanminiqautikhamut

1. Taututiaqlutit ilingnik
2. Naunaiyaqlugit ilvit kivgaqtuqtangnun
3. Havaklutit Ikayuqvighaqnik Aulavikhaanik
4. Iniqpiaqlugu
5. Havakvikhangnik uvalu havaktighangnik
6. Naunaiyatiaqlutin havaat pangnairutikharnik
7. Maniliqiniq Nanminiqmun

Aulahimaaqlugu
Ilaliutiyat
Uqaqvighaq kangihidjutinik
Alianaqtumik Itquumayumik

 

Kangiqhipkaidjutit

Pivalliayuliqiyikkut Ingilgayuliqiyitkuulu quviahuktut uniqtuilutik una atuqtaunginaqtuq atugahaq aulagutiyaangani nanminiiqnikkut Nunavunmi. 

Una "qanuqtut" maligahaq ilvit pighat, inuk nakuuyumik nanminikkut ihumagiyait uvalu piyumayuq havakyuaqluni, ilihimayumayuq qanuq hivuliq ablugutighaq aulagutiyaangani ihuaqtumik atugahani.

Una atugahaq tunihiyuq kangiqhidjutinik ilihimayaghaqnik, piyaangani akhuugutit piliugiangani nutaaq nanminikkut nkuuyumik atuqtuq, pilimaitutit kiliqhuqtutut "aupayaaqtumik nipitugutmik".

Maniliuqniqmik angikliyuumiqtuq, nunamingni naminiqaqtut piniaqtut anginighaqmik munaginiqmik nunaptingni piliuqniq ihagiahuknaitumik uvalu havaaghagiaghiluni.  Angiyut maniliuqtut Nunavunmi hapkunuuna piqaqningit pivalliadjutikhangit havakvikyuat imaatun uyagakhiuqtut iqalukhiuqtut pipkailiqtut nutaanik piyaghanik nunamingni nanminiqaqtuni piyaaqtut tunihilutik tamayanik kivgaqtuqniqmik hapkua havakvikyuat ihagiagiyait.  Pqaqtuq nanminikkut piyaghanik aqquinikkut, titirauyaqnikkut aalaniklu pivalliatjutikharnik havagvingnun.  Amigaqpaliayut Nunavunmiun piyumaliqhutik havaanik nanminiqnik-inmi nanminiqmingnik.

Saivauyut Maliktakhat Ikayuutikhat Aullaqtirutikharnik Nanminiqautikhamut uqaqhimayut qanuq nanminiqangniq hunauva, qanugiliulutitlu piyakhatit piumayat piyaangni.

Nakuuyumik aullattiapkupluhi nanminiriyangni!