Havaktingit

You are here

Qanuq NNI-kut nanminiqaqtut atiliurvianut iliyauniaqiq?

Pilaarutait NNI-kut nanminiqaqtut atiliurviit naunaiqpaktait Avikturniani Ayuikhakhimayut Katimayiralaat atauhiilaqtakhurit; kihimi tisamat naunaiyautigivaktait uuktuqtunut:

  • 100%-nguyuq niruaqtaaktuq ilaudjutaanik nanminiqaqtup nanminiriyauyukhaq Nunataarhimayumit Nunavunmiutamit (Nunavunmi Nunaqaqtut).
  • Nunavunmi Nanminiqaqtuq munakhitluaqtukhauyuq aulapkailunillu turangayunik Nunavunmi aulapkaidjutinik Nunavunmi
  • Nunavunmi Nanminiqaqtuq atiliuqtauhimayariaqaqtuq atiliurviini havagviani Nunavunmi
  • Nunavunmi Nanminiqaqtuq Nunaqatumik Atannguyaqaqtukhauyuq havaktaaktumik munakhitlayumiklu atannguyaunikkut Nunavunmi aulapkaidjutainik (taimailiquyauhimayuq ung’gavaktittaulayat GN-kut nutaanguqtitauhimakpat Nunavunmiutaq Atan’nguyaq)

Naunaikhittiarumaguvit takuyumagupkit ukuat NNI nanminiqaqtut atiliurviit hivayaqlutit ukununga NNI-mi Titiraqviani uumani 1-888-975-5999 uvaluunniit​ www.nni.gov.nu.ca.