Havaktingit

You are here

Uqausirmut Quviahuutiqarniq 2017: atuqhimaaquiniq Inuktut talvuuna Unipkaatitigun

Iitjirurvia 01, 2017

Tuhaqtitauyukhaq

Uqausirmut Quviahuutiqarniq 2017: atuqhimaaquiniq Inuktut talvuuna Unipkaatitigun

IQALUIT, Nunavut (Iidjirurvia 1, 2017) – Iidjiruruviami Uqausirmut Quviahuutiqarniq - Inuktut Uqauhititigun Tatqikhiutit, talvuuna Nunavunmiunun quviahuutikharnik Inuit uqauhirnik pitquhigiyaingitlu avatingni nunaptingni. Uvani ukium ihumagiyakhaingit Unikkaaqtuat, taima naunairutiqaqtuq Inuit unipkaangutingit. Ilitquhiptingniklu uvalu nutaat Inuit unipkaangit akhuuqnaqtun uqaqhimayainik uvalu pitquhikkullu uqainaqtaingitlu, tuhaqtitinikkut katitigiyaqqut unalu ihumagiyaptingni nunaqyuaptingni.

"Uvani ukium ihumagiluarniaqtaingit, Unikkaaqtuat, aulaniqarman talvuuna akhurnaqtunik ihumagiyakhangit hunaliukhimaaqhimayuniklu Nunavunmi," uqallaktuq Ministauyuq talvani Uqauhiliqiyikkutni George Kuksuk. Pitquhititigun hadjamimunlu atuqtaunginaqtunik ublumimi Inuit Unipkaangit aituihimaanginaqtun ihumagiyakhaptingnik talvuuna Inuit upirutikharnik ilaqatiginikkutlu, taima aulatitihimaarnikkut pitqhiptitigun unipkaakhimaagianganik akunigaaluk hivunirmi. Ilautquniaqatka tamaita Nunavunmiutat ilauhimaaqulugit quviahuutikharnik ayuiquplugitlu ukuninga unipkaangit auladjutikhangitlu talvuuna numiktirutikharnik uqauhirnik talvani tatqikhiutim Iidjirurviami."

Ilagivlugu uumani ukiungani quviahuutikhainut, Pitquhiliqiyikkut naunaiktinniaqtait nipiliuqhimayunik ukuninga 2016-mi akimayunik uumunga Qilaut, Nunavutip ukiungani Inuktut atuqtuuyaliuqnikkut akimanahugittunut. Tamna akimayuq ingngiurutikhaq pigiaqaqtuq talvuuna qaritauyakkut CD-kutlu. Quiqutit Inuktut ilihairutikhangit mapiraanik, ilitagidjutikharniklu piksalgit umingalu titirauyakhimayut piksangit atuquhimaaqtun Uqausirmut Quviahuutiqarniq tuyuqtauniaqtun tamangnun iliharvingnun, nuttaqiqiyunik taigualiqiyunik nunaptingni.

Nunavut Kavamangat pitquyait Nunavunmiutat ilaulutik uumani ukiungani quviahuutikhainut uqaqlutik, ilihailutik, ilihaqlutiklu Inuktut, ihuaqhailutiklu pitquhirmut hulilukaarutikhainik aihimalutik nunallaaptingnilu, havagvingni iliharviknilu.

Naunaiqyumigumaguvit uvvuna ukium ihumagiluaqtangitlu hanaqidjutikhangitlu uqauhititigun ilagiyaptingni taigualiqinikkut hulilukaarutikhangit, pulaanginagiaqaqtuhi qaritauyakkut uvani www.ch.gov.nu.ca.

###

Tuhaqtitiliqiyut Hivayaqlugu:

Elizabeth Allakariallak Roberts
Tuhagakhaliqiyi Havakti
Pitquhiliqiyikkut
867-975-5543
EARoberts@gov.nu.ca